Linna kaubamärgid ja sümbolid

Tallinna kaubamärke kasutatakse Tallinna tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jm kohtades. Tallinna sümbolid on suur ja väike vapp, täisvapp, linnalipp ja heraldiline vapilipp.
Tallinna kaubamärk antakse lihtlitsentsilepingu alusel kasutusse üldjuhul mitte kauemaks kui kaheks aastaks.
Sümbolite kasutamise luba antakse ühekordselt lihtkirja alusel. Tallinna Linnakantselei nimele registreeritud kaubamärgid on leitavad Eesti Patendiameti Kaubamärkide andmebaasi vahendusel (väljale "Taotleja/Omanik" tuleb sisestada "Tallinna Linnakantselei").

  1. Tutvu Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise korraga.
  2. Esita vabas vormis taotlus, milles märgitakse kaubamärgi kasutusala ning tiraaži suurus ja kasutusloa soovitav tähtaeg. Võimaluse korral lisa kaubamärgi kasutamise visuaalne näidis.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada taotlus aadressile symboolika@tallinnlv.ee

  Tulemus

  Komisjon vaatab taotluse läbi ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Komisjoni otsuse alusel annab linnavalitsus oma korraldusega loa kaubamärgi kasutamiseks või keeldub loa andmisest. Taotluse rahuldamisest või tagasilükkamisest teavitab komisjon loa taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest istungil. Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmib linnakantselei kaubamärgi kasutamise taotlejaga lihtlitsentsilepingu.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Linnavalitsuse korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  Tallinna Linnakantselei

 • Tallinna Linnakantselei

  Nimetus Ühik Hind
  Kaubamärgi kasutamine Tükk 26.84 €
 • Osutajad   Osutamiskohad