Mittetulundustegevuse toetamine linnamajandusvaldkonnas

Mittetulundustegevuse toetamine linnamajanduse valdkonnas.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt. Seejuures tuleb arvestada allpool loetletud tähtaegadega ning asjaoluga, et projekti või toetatava tegevuse lõpptähtpäev peab olema hiljemalt projekti või tegevuse toimumise eelarveaasta 31. detsember ning enne taotluse esitamist tehtud kuludele ei anta toetust.

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused – enne taotluse esitamist tutvuge linna üldiste lisatingimustega (LISA 1) ja linnamajanduse valdkonna lisatingimustega (LISA 8).

Projektitoetus on korra §-s 6 kindlaks määratud tingimustele vastava, mittetulundustegevusena kavandatava, ajas ja ruumis piiritletud ühekordse tegevuse või tegevuste kogumi (millel on konkreetne eesmärk ja tähtaeg) elluviimiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus. Vt ka Projekti kirjutamise juhendmaterjali, mille leiab siit.

Tegevustoetus on korra §-s 6 kindlaks määratud tingimustele vastava, juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ja tema kestva arengu tagamiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus. Vt ka Tegevustoetuse taotluse sisestamise ja menetlemise kasutusjuhend, mille leiab siit.

 

Taotluste esitamine

Projekti- ja tegevustoetuse taotlus tuleb esitada võimaluse korral Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemis (e-teenus). Vajadusel küsige nõu kasutajatoelt telefonil 640 4195.

Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt:

 • 28. veebruar, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta II kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon märtsikuu jooksul.
 • 31. mai, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta III kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon juunikuu jooksul.
 • 30. august, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta IV kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon septembrikuu jooksul.
 • 30. november, kui projekti tegevus algab järgmise aasta I kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon detsembrikuu jooksul.

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august. Tegevustoetusi antakse kord aastas.

 • Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi.

  Tutvu ka Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi kasutusjuhendiga.

  Isikutuvastus

  Logige sisse ID kaardi või mobiil-ID abil.

  Tulemus

  • Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või informeeritakse toetuse mitteandmise kohta.
  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist tuleb esitada Tallinna Linnavaraametile aruanne koos nõutud lisadega.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.