Mittetulundustegevuse toetamine sotsiaalhoolekande valdkonnas

Sotsiaalvaldkonna tegevuste (laste ja lastega perede, puuetega inimeste, eakate ning teiste sihtrühmade toimetuleku soodustamine ja toimetulekuraskuste leevendamine) toetamine.

Projektitaotluste esitamise tähtajad 2021. aastal on 25. jaanuar, 25. märts, 25. mai, 31. august ja 31. oktoober.

 

Enne taotluse esitamist tutvu:

 

NB! Vajaliku informatsiooni terviseprojektide kohta leiad aadressilt: http://www.tallinn.ee/est/tervis/Projektid-4

 • Millest alustada

  Taotluse vormi, projekti kirjelduse ja eelarve täitmiseks ning esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
  Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon on 640 4195

  Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ID kaardiga või Mobiil ID-ga.

  Tulemus

  Ameti juhataja otsustab käskkirjaga komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  Positiivse otsuse korral sõlmitakse Taotlejaga projektitoetuse leping, mittetoetamise korral saadetakse Taotlejale vastavasisuline ametlik teade.
  Projektitoetuse lepingus sätestatud tähtajaks aruande täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
  Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkirjaga mittenõustumisel saab Taotleja esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil ta käskkirjast teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide linnavalitsusele. Kui vaidemenetluse tulemus ei rahulda Taotlejat, on tal õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.
 • Osutajad   Osutamiskohad