Mittetulundustegevuse toetamine turvalisusvaldkonnas

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega ja süüteoennetuse valdkondlike lisatingimustega (lisa 7).

 

Turvalisuse valdkonna projektide esitamise tähtajad on 1. märts, 1. mai ja 1. september.


Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega. Mõisted:
• kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks, samuti projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu
• omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti.

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused.


Projektitaotluse saab esitada Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonda

Tutvu iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga

Tutvu projekti kirjutamise juhendmaterjaliga

 • Taotluse esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
  Esita taotlus, projekti kirjeldus ja eelarve.

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

  Tulemus

  Tallinna Linnakantselei spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 7-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus lõpetatakse kui puudused jäävad alles. Korras taotlus suunatakse vastavasse komisjoni.


  Komisjoni ettepaneku alusel otsustatakse toetuse andmine või mitteandmine. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel. Taotlejaga sõlmitakse leping või saadetakse taotlejale teade mittetoetamise kohta. Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui on küsimusi või tulemus ei rahulda, siis tee järelepärimine komisjoni sekretärile Katarina Kasele e-posti aadressil Katarina.Kask@tallinnlv.ee või helista telefonil 640 4406.

 • Osutajad   Osutamiskohad