Mittetulundustegevuse toetuse andmine linnaosades

Mittetulundustegevuse toetuse andmine linnaosade poolt piirkondlikele haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektidele (sotsiaalprojektid, turvalisust tõstvad projektid), mille puhul arvestatakse lisaks mittetulundustegevuse andmise korrale ka linnaosadele kehtestatud Lisatingimustega

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

  1. Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.
  2. Mõisted:
  • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega
  • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
  • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud
   tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

  Tulemus

  • Linnaosa vanem otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse mittetulundustegevuseks antud toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse kuluaruanne ja tegevusaruanne.
  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad