Mittetulundustegevuse toetuse andmine linnaosades

Mittetulundustegevuse toetuse andmine linnaosade poolt piirkondlikele haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordiprojektidele (sotsiaalprojektid, turvalisust tõstvad projektid), mille puhul arvestatakse lisaks mittetulundustegevuse andmise korrale ka linnaosadele kehtestatud Lisatingimustega

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonda.


  1. Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.
  2. Mõisted:
  • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega
  • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
  • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud
   tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ID kaardi või Mobiili ID teenust kasutades.

  Tulemus

  • Linnaosa vanem otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse mittetulundustegevuseks antud toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse Iseteeninduskeskkonnas kuluaruanne ja tegevusaruanne.
  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad