Tallinna noorteühingute toetuse taotlus

Toetuste andmist reguleerib Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise kord.
Toetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskonna tegevustoetusena.

Noorteühingute toetamiseks taotluste esitamise tähtaeg on märtsikuus ja kuupäev täpsustatakse täiendavalt.

Taotlemise tingimused

 • Toetust saavad taotleda noorteühingud, kellel on vähemalt 60 füüsilisest isikust liiget.
 • Vähemalt 2/3 liikmetest peavad olema füüsilisest isikust noored vanuses 7–26 eluaastat.
 • Noorteühenduse põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine ja arendamine Tallinna haldusterritooriumil.

Toetust eraldatakse noorteühingu majandamiskulude katteks (ühingu kasutuses oleva äriruumi üüri- või rendikulu ning selle kasutamisega seotud vee-, elektri- ja küttekulude hüvitamiseks).

NB! Tallinna Spordi- ja Noorsooameti logo saab alla laadida siit.
(valige nimekirjast Tallinna Spordi- ja Noorsooamet).

 • Millest alustada

  Tutvu Noorteühingu majandamiskulude toetuse andmise korraga.
  Enne taotluse esitamist tutvuge ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.
  Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisadokumendid. Lisadokumendid esitatakse iseteeninduskeskkonnas.

  Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid:

  • noorteühingu profiili kirjeldus (lisa 1)
  • taotleja liikmete vormikohane nimekiri ja liikmete andmed (lisa 2)
  • dokumendi koopia, mis tõendab taotleja omandi- või kasutusõigust taotluses nimetatud äriruumi suhtes;
  • taotleja käimasoleva aasta tegevuskava, milles nimetatakse aasta eesmärgid, tegevused, oodatavad tulemused ning tegevuse ajakava;
  • taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri)

  Noorteühingu lõpparuanne esitatakse iseteeninduskeskonnas koos nõutud lisadokumentidega, milleks on arvete ja maksekorralduste koopiad kuluaruandes kululiikide kaupa.

  Isikutuvastus

  Isikutuvastus toimub ID kaardi või mobiil-ID-ga.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (08:15 - 17:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 15:45)

 • Osutajad   Osutamiskohad