Ohtlike ainete käitlemisest tulenevate ohtude vähendamine

Keskkonda ohustavatest tegevustest, ehitistest ning ohtlikest veostest lähtuva keskkonnaohu ennetamiseks vajalike meetmete väljatöötamine ja jääkreostuskolletele ning reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine.

  • Tallinna Keskkonnaamet

    Kontaktandmed

  • Osutajad   Osutamiskohad