Tänava ajutise sulgemise luba

Avalikus kasutuses oleva tänava, parkla, haljasala või selle osa sulgemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus Tallinna Operatiivinfo veebilehel. Erandina võib taotlusvormi täita ka kohapeal või saata digiallkirjastatult e-postiga.

Taotlusega koos tuleb esitada ka liiklusskeem mõõtkavas M1:500. Liiklusskeem on soovituslik tellida liikluskorraldusega tegelevast ettevõttest. Ajutise liikluskorralduse kehtestamisel tuleb sulgejal lähtuda majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".

Kui tänavate sulgemisega mõjutatakse ka ühistranspordiliiklust, on liiklusskeemi kooskõlastamisel vaja täiendavalt ühistranspordi spetsialisti kooskõlastust ning vajadusel tuleb esitada ka ühistranspordi ümbersõiduskeem. Sageli ei ole tänava sulgemise tõttu ühistranspordiliiklust vaja ümber suunata, kuid tuleb peatusi nihutada ehk menetluse käigus hinnatakse ajutise peatuse asukoha sobivust.

Tänava ajutine sulgemine on tasuline. Tallinna teede teegruppideks jaotus liiklusintensiivsuse ja strateegilise tähtsuse alusel on leitav teede ja tänavate sulgemise õigusakti lisast.

Sulgemise maksumäärad:

Grupp Sõidutee sulgemise maksumäär iga algava tunni kohta (eurot)     Grupp

Jalgtee sulgemise maksumäär iga algava tunni kohta (eurot)

I 100     I 10
II 50     II 5
III 10     III 1
IV 5     IV 0,5

Maksumäär parkla ja väljaku sulgemisel on 2 eurot iga suletud 20 täisruutmeetri eest tunnis.

Kui tee suletakse soodusajal (ajavahemikul kell 22:00-06:00, laupäeval, pühapäeval või riiklikul pühal), rakendatakse maksusummale koefitsienti 0,5.

Taotlus tuleb esitada vähemalt 5 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui esimese grupi tänaval soovitakse sulgeda rohkem kui pool tee laiusest, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 14 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega. Kui sulgemisega kaasneb ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamine või kui koos sulgemisloa taotlusega esitatakse maksusoodustuse taotlus või liikluse ümberkorraldamise kuludest vabastamise taotlus, siis tuleb esitada sulgemise taotlus vähemalt 35 päeva enne planeeritavat tee sulgemise aega.

 • Operatiivinfo lehele saab taotluse vormistamiseks sisse logida ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga ning on vaja täita järgmised andmeväljad:

  • Taotleja info (kontaktandmed) (NB! sulgemisluba peab taotlema ettevõtte esindaja)
  • Vastutav isik (kontaktandmed)
  • Tellija info (kontaktandmed)
  • Põhjus
  • Kirjeldus
  • Sulgemise aeg ja koht jaotada etappideks (hõlmab linnaosa, aadressi, tänava sulgemise ulatuse/laiuse määramist)
  • Märkida kaardile sulgemise koht
  • Lisada dokumendid (liiklusskeem(id), mis tuleb lisada vastava sulgemise koha juurde; sulgemise koha andmete sisestamisel teha linnuke vastava liiklusskeemi faili nime ette)

  Isikutuvastus

  Logi sisse operatiivinfo veebilehele ID-kaardiga või mobiil-IDga. 

  Tasumine

   30 päeva jooksul arvates maksuteate saamisest

  Tulemus

  Taotluse ja liiklusskeemi esitamise järel vaadatakse need läbi ning sobivuse korral liiklusskeem kooskõlastatakse. Kui taotluses või liiklusskeemis esineb puudusi, siis laekub taotlejale sellekohane teavitus koos puuduste kirjeldusega. Puuduste kõrvaldamise järel tuleb dokumendid uuesti kooskõlastamiseks esitada.

  Sulgemisluba lõpeb tähtaja saabumisel. Tähtaja pikendamiseks või lühendamiseks tuleb operatiivinfo keskkonnas vastava sulgemisloa andmete allosas vajutada vastava nimetusega nuppu ja esitada vastav tähtaja muudatuse soov.

  Sulgemisloa sisu muutmist või etappide lisamist saab teha operatiivinfo keskkonnas vastava sulgemisloa andmete allosas nupu "Muuda andmeid" abil.

 • Tallinna Transpordiamet

  Nimetus Ühik Hind
  Teede ja tänavate sulgemise maks, jalgtee I grp tund 10.50 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, jalgtee II grp tund 5.25 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, jalgtee III grp tund 1.05 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, jalgtee IV grp tund 0.53 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, parkla või väljak 0.11 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, sõidutee I grp tund 105.00 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, sõidutee II grp tund 52.50 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, sõidutee III grp tund 10.50 €
  Teede ja tänavate sulgemise maks, sõidutee IV grp tund 5.25 €
 • Osutajad   Osutamiskohad