Väikeettevõtja välismessitoetus

Toetuse eesmärk on toetada Tallinna väikeettevõtjate eksponendina osalemist valdkondlikel välismessidel, et soodustada ettevõtjate kontaktvõrgustiku laienemist ning suurendada nende rahvusvahelist konkurentsivõimet ja ekspordivõimekust.

Väikeettevõtja välismessitoetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgib Tallinna ettevõtluskeskus Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1407/2013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi

Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.

 • Millest alustada

  Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.
  NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").

  Toetust saab taotleda Eesti äriregistris Tallinna aadressile registreeritud äriühing või FIE, kes vastab järgmistele olulisematele tingimustele:

  • tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande
  • viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000 kuni 400 000 eurot
  • kui ettevõte on tegutsenud kauem kui kaks majandusaastat, peab tema täistöökohaga töötajate arv viimase kuue kuu jooksul olema vähemalt üks
  • et välisturgudel rohkem nähtav olla, peab ettevõttel olema veebileht, mille sisu on esitatud võõrkeeltest vähemalt inglise keeles (kui sihitakse muukeelseid turge, võiks veebileht lisaks olla ka selle riigi keeles)
  • puuduvad võlgnevused
  • äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud
  • müügitulust ei moodusta rohkem kui 50% järgmised enam esinevad tegevusvaldkonnad:
   hulgi- ja jaekaubandus ning vahendustegevus;
   reklaamindus ja turu-uuringud;
   kinnisvaraalane tegevus;
   alkoholisisaldusega jookide ja tubakatoodete tootmine;
   Välistatud tegevusvaldkondi vaata täpsemalt toetuse korrast.


  Toetust saab taotleda kuni 8000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
  Toetuse maksimaalne määr on 80% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest. Ühele taotlejale antakse toetust maksimaalselt kahel messil osalemiseks kalendriaastas.


  Abikõlblikud kulud:

  • messile registreerimise kulu
  • stendipinna üürikulu ja sellega vältimatult kaasnevad haldusteenuse- ja kommunaalkulud
  • messi kindlustuse kulu
  • messipääsme kulu ja messile akrediteerimise kulu, kui taotleja osaleb messil eksponendina
  • messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulu


  Toetuse
  eritingimused:

  • Taotlus esitatakse vähemalt 30 kalendripäeva enne messi algust! Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.
  • Kulud on abikõlblikud üksnes eeldusel, et need on tasutud messikorraldajale
  • Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud alates taotleja messile registreerimisest kuni lõpparuande esitamiseni
  • Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.


  Taotlusega koos tuleb esitada järgmised lisadokumendid:

  Tulemus

  Taotluse menetlemine
  Taotluse menetlemise esmane faas on taotluse vastavuskontroll (kulude abikõlbulikkus, taotluse ja taotleja tingimustele vastavus), mille käigus võidakse tuvastada puuduseid (nt taotleja ei vasta korrale, kulud ei ole abikõlbulikud, taotlejal on maksuvõlad jne). Juhul kui taotleja ei suuda puuduseid kõrvaldada või ei esita tähtaegselt palutud lisainfot, tehakse taotluse mittevastavaks tunnistamise otsus.

  Taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsus tehakse 30 päeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest. Juhul kui taotluses on puudusi, peatatakse menetlus kuni puuduste kõrvaldamiseni. Otsus saadetakse taotlejale e-posti teel TTRi iseteeninduskeskkonna kaudu.

  Toetuse väljamaksmise aluseks on messil osalemise aruanne, mis tuleb TTR iseteeninduskeskkonnas esitada 21 kalendripäeva jooksul pärast välismessi toimumist.

  Aruande kohustuslikud lisad on:

  • abikõlblike kulude tegemist ja nende eest tasumist tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad (arved ja maksekorraldused)
  • fotod, mis tõendavad messil osalemist
  • messil osalemise aruanne


  Kontrollitud ja korrale vastava aruanne kinnitatakse. Väljamakstava toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotlusest, taotluse vastavaks tunnistamise otsusest ning kuluaruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele 21 kalendripäeva jooksul pärast kuluaruande kinnitamist.

  Toetuse taotlusele ja kuluaruandele lisatavad vormid (lingid word.doc dokumentidele)
  Messil osalemise tegevuskava
  Messil osalemise aruanne

   

  Tallinna Strateegiakeskus

 • Osutajad   Osutamiskohad