Matusetoetus

Matusetoetus on ühekordne sissetulekust mitte sõltuv toetus, mille eesmärk on aidata inimest matuse korraldamisega seotud kulude katmisel. Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Teil on õigus taotleda matusetoetust juhul, kui:

 • korraldate matuse lahkunule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht surma hetkel oli Tallinna linn ja
 • kinnitate taotluse esitamisega, et katate matuse korraldamise kulud ja
 • esitate taotluse kuue kuu jooksul lahkunu surmapäevast arvates.
 • Erandkorras on võimalik matusetoetust taotleda tallinlasel, kes korraldab matuse lahkunule, kellel puudus surma hetkel rahvastikuregistrijärgne elukoht (sh surnult sündinud lapse puhul).
 • Juhul kui matusetoetuse taotleja ei ole lahkunu sugulane või tema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei kattu lahkunu viimase elukohaga, tuleb taotlusesse märkida taotleja seos lahkunuga. Sellisel juhul on linnaosa valitsusel õigus nõuda matuse korraldamise kulude kohta tõendeid (nt matusebüroo esitatud arve)

Matusetoetust makstakse:

 1. surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kellele on väljastatud surmatõend;
 2. surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele, kui surmatõend on väljastatud muule inimesele kui abikaasale, sugulasele või hõimlasele;
 3. muule inimesele, kes matuse korraldab, kui sugulased ja hõimlased on matusetoetusest loobunud;
 4. surnult sündinud lapse sugulasele, kes esitab arstliku surmateatise.

Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul taotluse või nõutud dokumendi esitamisest. Ühe matuse kohta makstakse matusetoetust ühel korral. Juhul kui matusekulude kandmisel osaleb mitu inimest, otsustatakse omavahel, kes neist matusetoetust taotleb.

 • Matusetoetust saate taotleda e-teeninduskeskkonnas: https://taotlen.tallinn.ee/matusetoetus

  Matuste korraldaja saab matusetoetuse taotluse (docx) esitada ka :

   

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige e-teeninduskeskkonnas teenuse osutamise kulgu. Taotlus on esitatud korrektslet kui saate teate : avaldus on edastatud ja registreeritud

  Tulemus

  Matusetoetus laekub teie arveldusarvele

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad