Projekt „Roheline õu“

Meetme eelarve 2018.aastal on 40 000 eurot,

Sellest toetusteks eraldatud 24 154,83 eurot, menetluses taotlustega broneeritud 16 105,67 eurot, vabu vahendeid 0 eurot.

 

Toetuste vastuvõtt 2018. aastal on lõppenud.

Korteriühistutele projekti „Roheline õu“ raames haljastustoetuse andmise kord kinnitati Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018 määrusega nr 4 (RT IV, 16.02.2018, 26). Haljastustoetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele. Haljastustoetuse suurus korteriühistu kohta on kuni 60% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot aastas. Võimalik taotleda taotluse esitamise aastal pärast toetatavate tegevuste teostamist ning taotleja poolt nende eest esitatud arvete tasumist. Haljastustoetust võib taotleda hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks:

 • Puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
 • Lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmine ja paigaldamine, istutusmaterjali soetamine ja istutamine;
 • Muru rajamine, sambla tõrje;
 • Puude raie ja hoolduslõikus;
 • Eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.

 

NB! Loetletud tegevusteks vajalike tööriistade ja muu inventari ostmiseks toetust ei anta.

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega.

  Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit.

  Isikutuvastus

  • KULUDOKUMENDID (arve(d) ja maksekorraldus(ed),
  • VOLIKIRI, kui taotluse esitab volitatud isik (näidis),
  • Linnaosa valitsuse esindaja poolt kohapeal läbiviidud tegevuse taotlusele ja selle lisadokumentidele vastavuse KONTROLLI TULEMUSTE SISESTUSE olemasolu iseteeninduskeskkonnas.

  Tegevuse kontrollimise aeg kooskõlastatakse taotlejaga.Kontrolli tulemused on aluseks taotluse rahuldamise ulatuse otsustamisel.Taotlus allkirjastatakse äriregistri B-kaardil fikseeritud esindusõiguse nõudeid järgides.

  Tulemus

  Linnavaraamet kontrollib esitatud dokumentide ja toetuse taotleja vastavust nõuetele 30 päeva jooksul taotluse laekumisest. Taotlejale antakse puuduste kõrvaldamiseks ja/või lisateabe esitamiseks 7 päeva alates teavitamisest. Kui taotlus ei vasta nõuetele või kui taotleja ei vasta tingimustele või kui taotleja ei kõrvalda puudusi ja/või ei esita lisateavet etteantud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Linnavaraamet teeb otsuse taotluse kohta 10 päeva jooksul pärast kohapealse tegevuse kontrolli tulemuste sisestamist iseteeninduskeskkonda. Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest. Toetus makstakse välja tingimusel, et taotluse esitamise aasta eelarves on olemas vahendid haljastustoetuse maksmiseks.

  linnavaraamet

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)