Projekt „Roheline õu“

2021. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust hoovi haljastuse rajamise või korrastamise töödeks.

Toetuse „Roheline õu" taotlus koos korterelamu hoovi või hoovi osa fotodega (enne ja pärast tööde tegemist) tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast tööde tegemist.

2021. aastal on toetuse eelarve 40 000€

Sellest toetusteks eraldatud 33462,59€, menetluses taotlustega broneeritud 185,00€, vabu vahendeid 6537,41€. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt kuni meetme eelarve lõppemiseni.

(Esitatud 97 taotlust, millest 95 välja makstud, 1 menetluses ja 2 tagasi lükatud)

Projekt "Roheline õu" toetuse eesmärk on toetada korteriühistuid et parendada korterelamu hoovi haljastuse rajamist või korrastamist. Toetuse ülemmäär on 60% tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 600 eurot korterelamu kohta kalendriaastas. Toetust roheline õu saab taotleda määruse Lisa 1 nimetatud tööde tegemiseks pärast seda kui tööd on tehtud ja taotleja on nende eest tasunud.

Korteriühistutele Projekti "Roheline õu" toetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu vastu võetud 11.02.2021 määrus nr 3 "Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit. Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

 

 

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega, mille leiab siit.

  Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem (TTR). Vali Tegevustoetuste hulgast grupp „Korteriühistud“ ja valdkond „Roheline õu“

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit.

  Eelarve kasutusjuhend, mille leiad siit.

  Taotlusele tuleb lisada PILDID (enne ja pärast) ning KULUDOKUMENDID (arve(d) ja maksekorraldus(ed).

  Isikutuvastus

  • VOLITUS, kui taotluse esitab volitatud isik (kasutusjuhend volitused),
  • VOLIKIRI on vajalik koostada ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos. Volikirja näidis siit

  Tulemus

  Linnavaraamet kontrollib esitatud dokumentide ja toetuse taotleja vastavust nõuetele 30 päeva jooksul taotluse laekumisest. Taotlejale antakse puuduste kõrvaldamiseks ja/või lisateabe esitamiseks 7 päeva alates teavitamisest. Kui taotlus ei vasta nõuetele või kui taotleja ei vasta tingimustele või kui taotleja ei kõrvalda puudusi ja/või ei esita lisateavet etteantud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Linnavaraamet teeb otsuse taotluse kohta 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist. Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest. Toetus makstakse välja tingimusel, et taotluse esitamise aasta eelarves on olemas vahendid haljastustoetuse maksmiseks.

  linnavaraamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad