Puudega laste päeva- või ööpäevahoiuteenus koolivaheajal

Teenusega toetatakse raske ja sügava puudega lapse/noore vanemat, eeskostjat või lepingu alusel lapse perekonnas hooldamise teenuse pakkujat lapse/noore kasvatamisel ja hooldamisel.

Teenuse eesmärgiks on pakkuda raske ja sügava puudega liikumis-, kuulmis-, nägemis-, vaimu- ja/või liitpuudega lastele/noortele koolivaheajal päeva- või ööpäevahoiuteenust koos arendavate tegevustega.

 

 

 • Millest alustada

  Kirjuta vabas vormis avaldus koos põhjendusega teenust osutavale asutusele. Kaasa võtta lapse puuet ja erivajadusi tõendav dokument.

  Kui puudega laste päeva- või ööpäevahoiuteenusele saamiseks on vajalik lapsel kasutada puuetega inimeste liiniveo teenust, siis tuleb lapsevanemal pöörduda teenuse saamiseks oma elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole (vt. puuetega inimeste liiniveoteenuse kirjeldust).

  Probleemide vältimiseks soovitame esitada transpordi saamiseks avalduse vähemalt 2 nädalat varem, mis võimaldab transporditeenuse osutajal koostada liiniveo graafikuid koolivaheajaks ning teavitada kliente, asutusi ja bussijuhte.

  Tulemus

  Pakkuda päeva- või ööpäevahoiuteenust koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lapsele/noorele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn. Teenuse eesmärk on pakkuda puudega lapsele/noorele ea- ja võimetekohast tegevust, toetada puudega lapse/noore vaimset, füüsilist ja sotsiaalset arengut.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kelle õigusi on teenuse saamise menetluses rikutud või kes ei ole rahul osutatava teenusega, võib esitada vaide Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile. Vaie toimingu või osutatava teenuse kvaliteedi peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

 • Osutajad   Osutamiskohad