Raske ja sügava puudega lapse hoiukodu

Hoiukoduteenuse eesmärk on toetada lapsevanema töötamist, õppimist ning pere toimetulekut igapäevaeluga. Puudega lapsele pakutakse turvalist elukeskkonda ja hooldust Tallinna Lastekodu hoiukodus.

Kellele? Teenust on õigus saada 3–18-aastasel raske või sügava puudega lapsel.Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni õppeaasta lõpuni.

 

Kuidas? Hoiukodu teenus on ajaliselt paindlik - teenust võib kasutada nii tundide või üksikute päevade kaupa kui ka pikemal perioodil. Teenus on ööpäevaringne ja jaguneb lühiajaliseks ning pikaajaliseks hoiukoduteenuseks, mida osutatakse eraldi ruumides. Ühes rühmas on kohti kuni seitsmele lapsele.

Hoiukodus pakutakse lapsele:

 • turvalist elukeskkonda
 • tuge või suunamist lihtsamate igapäevaelu kohustuste ja toimingute juures
 • abi isiklikes hügieenitoimingutes
 • arengut toetavaid vabaajategevusi
 • sobivaid tingimusi õppimiseks ning tuge õppetöös

Kui palju? Lühiajalist hoiukodu teenust on õigus saada vähemalt 30 kalendripäeva, kuid mitte rohkem kui 150 kalendripäeva aastas. Juulis ja augustis on igal lapsel võimalus saada lühiajalist hoiukodu teenust 14 kalendripäeva, vabade kohtade olemasolul ka rohkem.

 

 

 • Millest alustada

  1. Lapse seaduslik esindaja või hooldaja pöördub elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda, kust toimub suunamine lühi- või pikaajalisele hoiukodu teenusele.
  2. Linnaosavavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond edastab omapoolse suunamiskirja e-posti aadressile info@tallinnalastekodu.ee.
  3. Peale suunamise vormistamist võtab lapse seaduslik esindaja või hooldaja ühendust teenusepakkujaga (e-posti aadress hoiukodu@tallinnalastekodu.ee, tel 606 4474) ja lepib kokku lapse hoiukodusse tuleku üksikasjad.
  4. Enne hoiukodusse tulemist annab lapse seaduslik esindaja või hooldaja teenusepakkujale last tutvustava kirjaliku materjali, kus ta iseloomustab last, kirjeldab tema oskusi ja võimeid, käitumise eripära, kirjeldab hooldamise eritingimusi, selgitab abivahendite kasutamist jne.
  5. Teenuse osutaja võtab taotlusi järgmiseks kalendriaastaks alates 1.novembrist.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tasumine

  • Laps, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku omavalitsuse üksus peale Tallinna linna ja kelle teenuse eest ei tasuta Tallinna linna eelarve vahenditest, võib saada teenust kuni 30 kalendripäeva aastas.
  • Lapse seaduslik esindaja või hooldaja tagab lapsele teenusel oleku ajal isiklikud abivahendid, hügieenivahendid ja lapse isiklikud asjad (sh õppevahendid), mida laps vajab teenusel viibimise ajal ning tasub ka toitlustamisega seotud kulude eest.

  Tulemus

  Enne hoiukodusse tulemist või järjekorda võtmist sõlmitakse kahepoolne leping lapse seadusliku esindaja või hooldaja ja teenuseosutaja vahel. Peale lepingu allkirjastamist on lapse seaduslikul esindajal või hooldajal õigus soovi korral tuua laps nn proovipäevale.

 • Osutajad   Osutamiskohad