Kasutusluba

Kasutuslubade väljastamine ehitise valmimisel. Teenuse eest tuleb tasuda riigilõivu. Täpsemad nõuded on kirjas jaotuses "õigusaktid"

 • Millest alustada

  Lisainfo kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste esitamise ja menetlemise kohta on leitav siit.

  Kuhu avaldus esitada

  Kasutusloa taotluse või kasutusteatise palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu www.ehr.ee.

  Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregitri kodulehelt. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

  Tulenevalt ehitusseadustikust võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ka muul viisil. Sellisel juhul palume esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul võimalik ei ole.

  Erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, võib dokumendid esitada digikandjal teenindussaali lauda nr 5.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Kodanike vastuvõtt toimub eelregistreerimise alusel

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Nimetus Ühik Hind
  Tasuliste teenuste eest maksmine -
  Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine ( Riigilõivuseadus §331) Kord 60.00 €
  Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse §331) Kord 60.00 €
  Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 30.00 €
  Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa laotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §215) Kord 60.00 €
  Riigilõiv- avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus § 215) Kord 60.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad