Abielu registreerimine

Hinne: 2.8 / 5

NB! Seadus ei võimalda esitada abieluavaldust e-posti teel.

Abielu sõlmimisel Eestis kohaldatakse abielu sõlmimise korrale Eesti õigust.

Abielu sõlmimiseks peavad mees ja naine esitama ühise kirjaliku avalduse perekonnaseisuasutuses.

Abieluavalduse ja lisadokumentide esitamiseks peavad mõlemad abiellujad koos tulema Tallinna Perekonnaseisuametisse.

Abiellumisavaldus tuleb täita eesti keeles.

 

 • Millest alustada

  Abielu sõlmimiseks esitatakse:

  • ühine kirjalik avaldus;
  • isikut tõendavad dokumendid;
  • sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
  • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  • vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.

  Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 ( Määrus 2016/1191 ) jõustumisega ei vaja alates 16. veebruarist 2019 enam mitmed avalikud dokumendid teistesse Euroopa Liidu riikidesse esitamisel apostilli.

  Teise Euroopa Liidu riiki esitamisel ei ole enam tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad näiteks järgnevaid asjaolusid: sünd; surm; nimi; abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis; abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine; vanemlus; lapsendamine; alaline asukoht ja/või elukoht.

  Eesti ametiasutused võtavad määruses nimetatud dokumente vastu eesti, vene ja inglise keeles, seega nendes keeltes koostatud dokumentide puhul ei nõuta nende tõlkimist. Kui dokument on koostatud mõnes muus keeles, tuleb dokument tõlkida, kui sellele ei ole lisatud mitmekeelset standardvormi.

  Kuhu avaldus esitada

  Dokumentidest

  Abieluvõimetõend

  Abieluvõimetõendi peab esitama isik, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis vähem kui kuus kuud vahetult enne abiellumisavalduse esitamist.

  Abieluvõimetõendit ei pea esitama isik, kes on Eestis elanud vähemalt kuus kuud vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kelle perekonnaseisuandmed kajastuvad rahvastikuregistris (Perekonnaseisutoimingute seadus § 39 lg 6). Isiku elukoht on isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoht (perekonnaseisutoimingute seadus §9 lg 51).

  Abieluvõimetõend on abielluja elukoha- või kodakondsusriigi väljastatud dokument, millega tema elukoha- või kodakondsusriigi pädev asutus kinnitab, et isikul puuduvad tema elukoha- või kodakondsusriigi õiguse järgi abielu sõlmimist takistavad asjaolud. 

  Nimetatud tõend kehtib sellel märgitud ajani, kuid mitte kauem kui seitse kuud selle väljastamisest arvates. Tõend peab abielu sõlmimise ajal kehtima.

  Nimetatud tõend peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti. Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Sellist dokumenti, kus on kajastatud üksnes isiku perekonnaseis või, et mingil perioodil isikul puuduvad andmed tema abielu kohta, või notari poolt kinnitatud omakäeline deklaratsioon takistuste puudumise kohta, ei käsitleta abieluvõimetõendina.

  NB! Kui välisriigis ei väljastata abieluvõimetõendit, on Teil Perekonnaseisutoimingute seaduse § 39 lg 5 alusel õigus pöörduda kohtusse (Tallinnas Harju maakohus, Lubja 4) ja taotleda luba abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita. Perekonnaseisutoimingute seadus § 39 lg 5 sätestab: „Välisriigi kodanikule, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kes mõjuval põhjusel ei saa abieluvõimetõendit esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita. Luba kehtib kuus kuud“.

  Sünnidokument

  Abielluja, kelle sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad, peab esitama sünnidokumendi (perekonnaseisutoimingute seadus § 38).

  Andmete kandmiseks Eesti Rahvastikuregistrisse on vajalik esitada sünnidokument, kus on kajastatud vanemate andmed.

  Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Varem abielus olnud inimene

  Isik, kes on olnud varem abielus, peab esitama abielu lõppemist või kehtetuks tunnistamist tõendava dokumendi (abielulahutuse dokument, surmadokument koos abieludokumendiga).

  Abielu lahutamist kajastav välisriigi dokument peab sisaldama abielu lahutajate isikuandmeid, lahutamise otsuse teinud asutuse andmeid, otsuse tegemise aega ja jõustumise kuupäeva ning võimalusel lahutatud abielu sõlmimise kohta ja aega.

  NB! On oluline, et välisriigi kohtuotsuse väljavõtted sisaldaksid kõiki eelnõutud andmeid.

  Kui on tegemist Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsusega, mis on tehtud peale 01.03.2005, peab sellele olema lisatud EL Nõukogu määruses 2201/2003EÜ sätestatud tõend (I Lisa). Määrus inglise keeles. Tõendi lisamine tagab täieliku info abielu lahutamise kohta ja, et kohtuotsus on jõustunud. Kohtuotsus ei pea sel juhul olema kinnitatud tunnistusega apostille.

  EL-i liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsus, mis on tehtud enne 01.03.2005, peab olema apostillitud. Muu riigi kui EL-i liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsus peab olema apostillitud või legaliseeritud.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Kui eelmine abielu on lõppenud abikaasa surmaga, tuleb esitada abikaasa surmatunnistus (või -tõend) ning lisaks ka abielutunnistus (või –tõend). Nimetatud dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

  Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

  Varalised õigused

  Abielu sõlmimisel peavad abiellujad avalduse esitamisel valima, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.

  Kui abiellujad valivad vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe varasuhte, edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile. Seejärel avatakse abieluvara registrikaart, mille kohta saadab abieluregister abikaasadele ka teate.

  Abieluvararegister : https://abieluvararegister.rik.ee/  .

   

  Kui kiiresti on võimalik abielluda?

  Perekonnaseisutoimingute seaduse § 41 lõige 1 kohaselt ei sõlmita abielu varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.

   

  Kui vanalt on võimalik abielluda?

  Abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Vähemalt 15-aastaseks saanud isik peab esitama kohtumääruse tema teovõime laiendamise kohta nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  Nimi pärast abielu sõlmimist

  Abielu sõlmimisel võib inimene valida uue perekonnanime või säilitada senise.

  Uus perekonnanimi võib:

  o   olla abikaasaga ühine perekonnanimi (ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi);

  o   koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele sidekriipsuga järgnevast abikaasa perekonnanimest.

  Tasumine

  Palju maksab?

  Abielu registreerimise eest tuleb tasuda riigilõivu 30,00 € Rahandusministeeriumi kontole. Maksan riigilõivu.

  Riigilõivu saab tasuda:

  Swedbank

  EE932200221023778606

  SEB pank

  EE891010220034796011

  Luminor Bank

  EE701700017001577198

  LHV Pank

  EE777700771003813400

  Viitenumber

  10294002000011

  Selgitus

  RL abielu

  Saaja

  Rahandusministeerium

   

  Tallinna Perekonnaseisuametis piduliku kombetalituse eest tuleb tasuda (sisaldab käibemaksu 20%) Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole:

  pidulik kombetalitus kolmapäeval 60,00 €

  pidulik kombetalitus neljapäeval 60,00 €

  pidulik kombetalitus reedel 200,00 €

  pidulik kombetalitus laupäeval 250,00 €

  NB! palume lisada selgitusse kombetalituse toimumise nädalapäev

  Samuti on võimalik tellida abielu registreerimise pidulik kombetalitus väljaspool perekonnaseisuameti ruume Teie enda valitud kohas.

  Kui olete sobiva koha leidnud ja seal aja broneerinud, teavitage sellest võimalikult ruttu ka meid e-maili teel abielu@tallinnlv.ee. Sellega aitate meil suvekuudel paremini planeerida ametnike tööd ja arvestada Teie soovidega siis, kui tulete abieluavaldust esitama.

  Pidulik kombetalitus väljaspool perekonnaseisuameti ruume (hind sisaldab käibemaksu 20%):

  Tallinnas, väljaspool ameti ruume

  400,00 €

  Väljaspool Tallinna Harjumaal

  500,00 €

  Väljaspool Harjumaad

  700,00 €

   

  Kuidas maksta?

  Piduliku kombetalituse eest saab tasuda:

  SEB pank

  EE311010220061053015

  Swedbank

  EE532200221035708677

  LHV pank

  EE437700771000968905

  Luminor Bank

  EE481700017001237124

  Saaja

  Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

  viitenumber

  5239050050050224

  Selgitus

  Registreerimistasu

  Riigilõivu ja kõikide teenuste eest on võimalik tasuda ka kohapeal pangakaardiga (v.a American Express) ning internetipangas.

  Kõige lähim võimalus oma külaliste tänamiseks avaneb teil Tallinna Perekonnaseisuameti banketisaalis, mille te saate omale rentida hinnaga 200,00 € (saalirendi hind sisaldab 2 tundi, milles on ettevalmistamine ja koristus). Tallinna Perekonnaseisuamet annab teile võimaluse tänada oma külalisi kohe pärast saalitseremooniat, kus on teil võimalik võtta vastu õnnitlusi ja jagada omavahel kauneid emotsioone sellest tähendusrikkast päevast! Teie valikul on kaks banketisaalis – suur saal mahutab kuni 70 külalist ja väike saal kuni 30 külalist. Suvekuudel on banketisaali asemel võimalik valida privaatset sisehoovi. Hinna sisse kuulub saali rent ja pokaalid! Täiendavat infot on võimalik saada telefonidel 645 7482, 645 7484 või e-meili teel: Irina.Serova@tallinnlv.ee , Katrin.Kommer@tallinnlv.ee .

  Tallinna linna esindusasutuste üürimine ametlikeks vastuvõttudeks, pidulikeks üritusteks, koolitusteks ja nõupidamisteks: Roosikrantsi residentsE.Särgava külalistemajaJaan Poska majaTallinna Raekoda - https://www.tallinn.ee/Teenus-Linna-esindusasutuste-uurimine

   

  Tulemus

  Kokkulepitud päeval sõlmitakse Teie abielu ja Teile antakse soovi korral abielutõend.

  Tallinna Perekonnaseisuamet ei nõusta dokumentide osas telefoni teel. Nõustamise aluseks on taotluse esitamine, mis annab aluse isikuandmete töötlemiseks.

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:30)

  • T

   (13:00 - 17:00)

  • K

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 13:00)     (14:00 - 17:00)

  • R

   (09:00 - 13:00)

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Abielukande tegemine-riigilõiv Kord 30.00 € Maksa
 • Osutajad   Osutamiskohad