Restaureerimistoetus

Taotluste esitamise tähtaeg on 2022.a eeldatavalt märtsikuus.

Taotlust saab esitada ISETEENINDUSKESKKONNAS.

 

 

Toetatakse mälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ja üld- ja detailplaneeringuga määratud juhtudel väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevate väärtuslike üksikobjektidena määratletud hoonete restaureerimist. Toetuse andmise eesmärk on toetada objektide, sh detailide restaureerimist ja taastamist, et säilitada Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuur ja materjalikasutus. Restaureerimistoetuse andmine on reguleeritud Tallinna Linnavolikogu 08.02.2018 määrusega nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord“. Juhime tähelepanu, et määrust on muudetud.

 

Restaureerimistoetusteks eraldatud summa 2021. aastal on 300 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on kuni 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest, toetuse maksimaalne suurus objekti kohta on 25 000 eurot. Restaureerimistoetuse taotlused vaatab läbi ja hindab vastav komisjon.

Restaureerimistoetuse taotleja meelespea:

Enne taotluse esitamist

1) hoone (või rajatis) on mälestis, vanalinna muinsuskaitsealal asuv hoone, miljööväärtuslikus hoonestusalas või väärtuslikuks hinnatud üksikobjekt. Seda saab kontrollida Kultuurimälestiste riiklikust registrist (https://register.muinas.ee/) ja Tallinna planeeringute registrist (Tallinna planeeringute register) miljööväärtuslikud alad või väärtuslik üksikhoone);

2) kavandatavad tööd on algupärase, ehitusaegse arhitektuurse lahenduse restaureerimis-, remontimis-, konserveerimis- või taastamistööd.

 • veenduda, et toetuse taotluses kajastatud tööd on võimalik valmis saada ja vastu võtta hiljemalt sama kalendriaasta 30. novembriks. (NB! vastasel korral ei ole võimalik toetust välja maksta)
 • kavandatud töödeks peab olema pädeva asutuse kehtiv kooskõlastus, kui seda on vaja muinsuskaitseseaduse (Muks), ehitusseadustiku (EhS, Lisa 1) või linna õigusaktide alusel.
 • kui tegemist on kaasomandis oleva esemega, siis peab kavandatavateks töödeks olema ehitise kõikide omanike nõusolek. Korteriühistu olemasolu korral korteriühistu üldkoosoleku allkirjastatud protokoll või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse allkirjastatud protokoll, mis sisaldab otsust tööde teostamiseks.
 • taotleja peab arvestama, et tööd tuleb teostada enda rahaliste vahenditega, tööde eest tuleb ise tasuda enne kuluaruande esitamist. Toetuse ettemakseid ei tehta. Toetus makstakse välja pärast tööde lõpetamist ja kuluaruande kinnitamist.

Taotluse esitamisel palume pöörata tähelepanu sellele, et

 • taotlus tuleb esitada enne toetusega rahastatavate töödega alustamist.
 • toetust võib taotleda restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omanik või tema esindaja. (NB! kui restaureeritav objekt on korteriühistu, siis esitatakse taotlus korteriühistu poolt, mitte juhatuse liikme poolt eraisikuna). Volituste kohta rohkem infot osas „millest alustada“, punkt 2. isikutuvastamine. NB! taotlust esitades esindajana tuleb iseteeninduskeskkonnas jälgida, et oleks õigesti märgitud toetuse taotleja ning taotleja esindaja andmed. Taotlust esitades tuleb ka täpselt määrata arveldusarve, millele soovitakse toetuse laekumist.
 • objekti restaureerimiseks saab esitada aastas ühe taotluse, taotlus saab hõlmata objekti mitme osa restaureerimistöid. Kui ühe objekti kohta esitakse mitu taotlust, siis arvestatakse ajaliselt esimesena esitatud taotlust.
 • taotluse juurde lisatavad kolm hinnapakkumist peavad olema nendele töödele, millele toetust taotletakse. Lisanduvaid töid hinnapakkumistel mitte näidata. Kõik hinnapakkumised peavad olema võetud samadeks töödeks ja kajastama täpselt samu töid. (NB! Soovituslik on esitada ettevõtetele tööde nimekiri tabelina, kus on eraldi ridadel ära kirjeldatud kõik vajalikud tööd). Hinnapakkumistes peab olema ära toodud hind ja sellele lisanduv käibemaks (kui ettevõte on käibemaksukohuslane). Kui pakkumise esitanud ettevõte ei ole käibemaksukohuslane peab see olema pakkumisele märgitud. Mälestiste ja vanalinna muinsuskaitsealal asuvate ehitiste puhul peab hinnapakkujal ja tööde teostajal olema muinsuskaitse valdkonna pädevustunnistus (tegevusluba) vastavateks töödeks. (link registrile muinas.ee)
 • taotluse juurde tuleb lisada vajalikud ja kehtivad kooskõlastused, ametis kooskõlastatud tegevuskava või ehitusprojekt.

  Tegevuskava peab sisaldama töö eesmärki, teostamise ajakava, töö metoodikat ja ulatust, kasutatavate materjalide kirjeldust, tehnilisi jooniseid ja illustreerivat materjali ning võimaluse korral ehitise seisundi kirjeldust, tehtud uuringute järeldusi ja andmeid varasemate konserveerimis-, restaureerimis- või remonttööde kohta. Tegevuskava peab olema kooskõlastatud linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna või miljööala spetsialistidega.

  Mälestise ning vanalinna muinsuskaitsealal asuva ehitise tegevuskava koostaja peab olema pädevustunnistusega isik, lisainformatsioon on leitav siit.

   
 • Millest alustada

  Restaureerimistoetuse taotluse esitamiseks tutvu määrusega „Restaureerimistoetuse andmise kord“.

  Toetust on võimalik taotleda töödele enne nende teostamist/elluviimist. Kavandatud tööd peavad valmima hiljemalt sama kalendriaasta 30. novembriks.

  Kavandatud töödeks peab olema pädeva asutuse kehtiv kooskõlastus, kui seda on vaja Muinsuskaitseseaduse (Muks), Ehitusseadustiku (EhS, Lisa 1) või linna õigusaktide alusel.

  Restaureerimistoetuse taotlus koos taotluse koosseisu kuuluvate dokumentidega tuleb esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (TTR) ISETEENINDUSKESKKONNAS.

  Valida Tegevustoetuste hulgast grupp „Linnaplaneerimine“ ja valdkond „restaureerimistoetus

  Isikutuvastus

  Registrisse saab siseneda ja taotlust esitada ID-kaardiga või mobiil-id-ga.

  Juriidilise isiku puhul järgitakse taotluse esitamisel äriregistri B-kaardil fikseeritud esindusõigust.

  Kui taotluse esitab volitatud isik, tuleb koostada TTRis elektrooniline volitus kasutusjuhend,

  Kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos, lisatakse TTRis elektroonilisele volitusele volikiri. Volikirja näidis.

  Kaasomanike olemasolul lisada taotluse lisana teiste omanike nõusolek

  Tulemus

  Amet kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust määruse 2. peatükis sätestatud nõuetele ning inspekteerib vajaduse korral restaureeritavat objekti (10 päeva jooksul).

  Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse 10 päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja/või lisateabe esitamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi selle tähtaja jooksul, lõpetab amet taotluse menetlemise.

  Kui taotlus või taotleja ei vasta määruses kindlaks määratud tingimustele, jätab amet taotluse menetlemata.

  Toetuse andmise ja selle suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Erja-Liina Raidma

  • Telefon:

   6457186

  • E-post:

   erja-liina.raidma@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Miljööalad: Kelmiküla, Kalamaja, Pelgulinn, Pelgurand, Laevastiku, Sirbi, Kopli liinid, Kopli-Niidi
  • Ametnik:

   Diana Haapsal

  • Telefon:

   6457175

  • E-post:

   diana.haapsal@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Väljaspool vanalinna asuvad mälestised (militar- ja tööstusobjektid, kalmistud)
  • Ametnik:

   Kirsi-Merilin Luik

  • Telefon:

   6457174

  • E-post:

   kirsi-merilin.luik@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Väljaspool vanalinna asuvad mälestised (elamud, avalikud hooned) 

  • Ametnik:

   Sabina Kaukis

  • Telefon:

   6457178

  • E-post:

   sabina.kaukis@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Miljööalad: ½ Nõmme, Pirita Kose, Merivälja, Sikupilli
  • Ametnik:

   Kai Nõva

  • Telefon:

   6404739

  • E-post:

   kai.nova@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Miljööalade hooned Mustamäe, Kristiine ja Nõmme linnaosas

  • E

   (14:00 - 18:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad