Rõdude ja varikatuste auditi toetus

2020. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt auditi toetust korterelamu rõdude ja varikatuste tehnilise seisundi nõetele vastavuse ja ohutuse väljaselgitamiseks.

Meetme eelarve 2020. aastal on 30 000 eurot.

Toetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2019 määrus nr 26 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit.

 

Enne taotluse esitamist tutvuge määrusega, eriti audititoetuste taotlemise tingimustega (§6). Toetus antakse pärast auditi teostamist ja selle andmise eesmärk on toetada linna elanike omaalgatust ja ühistegevust, juhtida tähelepanu vajadusele tagada rõdude ja varikatuste turvalisus ning selgitada välja rõdude ja varikatuste tehniline seisukord. Toetus antakse korteriühistule linna haldusterritooriumil asuva, enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kahe või enama korteriga elamu rõdude, lodžade ja välisuste kohal paiknevate varikatuste ehitustehnilise seisukorra kontrollimiseks. Toetuse maksimaalmäär on kuni 70% auditi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta. Toetust antakse pärast 1. jaanuari 2018. aastal tehtud auditit maksumuse katmiseks.

Audit peab sisaldama hinnangut kogu korterelamu rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta ning andma soovitused nende renoveerimise ja hooldamise kohta. Ehitise auditi peab teostama pädev isik, palun kontrollige eksperdi pädevust kutseregistrist. Auditi teostanud isik peab vastama ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele. Tasub silmas pidada, et ehitusseadustiku määruse nr 108 lisa 1 alusel on ehituste auditi tegemise õigus ainult EKR tase 8 volitatud inseneridel ja varasema 5-tasemelise raamistiku kutsestandardi alusel välja antud volitatud ehitusinsener V kutsetunnistusega inseneridel. Ekspert ei tohi olla seotud auditeeritava ehitisega.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

 • Millest alustada

  Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (TTR).

  Vaata ka kasutusjuhendit taotlejale, mille leiab siit.

  • Taotlusele lisatakse:auditi aruande koopia;
  • auditi maksumust kajastav arve;
  • auditi eest tasumist tõendav maksekorraldus;
  • volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik. (kasutusjuhend), volikirja näidis

  Taotleja peab oma raamatupidamises selgelt eristama toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

  Taotlusi menetleb Tallinna Linnavaraamet.

  Isikutuvastus

  Logige sisse ID kaardi või mobiil-ID abil.

  Tulemus

  Menetleja kontrollib taotluse ja taotleja nõuetekohasust ning toetuse taotlemise tingimustele vastavust 30 päeva jooksul taotluse laekumisest. Amet otsustab toetuse andmise kümne päeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide kontrollimist. Toetus makstakse välja taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul pärast toetuse andmise kohta otsuse tegemist.

  Tallinna Linnavaraamet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad