Rõdude ja varikatuste toetus

Meetme eelarve 2018.a 40 000 €,

Sellest toetusteks eraldatud 18 525,40 €, menetluses taotlustega broneeritud 3 537,00 €, vabu vahendeid 17 937,60  €. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt kuni meetme eelarve lõppemiseni.

Toetuse andmist reguleerib korteriühistutele rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse andmise kord – enne taotluse esitamist tutvuge määrusega, eriti nõuetega taotlejale (§5), ekspertiisile esitatavate nõuetega (§6) ja taotlusele lisatavate dokumentidega (§4 lg 3). Toetus antakse pärast ekspertiisi teostamist ja selle andmise eesmärk on toetada linna elanike omaalgatust ja ühistegevust, juhtida tähelepanu vajadusele tagada rõdude ja varikatuste turvalisus ning selgitada välja rõdude ja varikatuste tehnoseisund. Toetus antakse korteriühistule linna haldusterritooriumil asuva, enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kolme või enama korteriga elamu rõdude, lodžade ja välisuste kohal paiknevate varikatuste ehitustehnilise seisukorra kontrollimiseks. Toetuse maksimaalmäär on kuni 70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta. Toetust ei anta enne 2018. aastat tehtud ekspertiisi maksumuse katmiseks. Ekspertiis peab sisaldama hinnangut kogu korterelamu rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta ning andma soovitused nende renoveerimise ja hooldamise kohta. Ekspertiisi (ehitise auditi) peab teostama pädev isik, palun kontrollige eksperdi pädevust kutseregistrist. Ekspert ei tohi olla seotud auditeeritava ehitisega. Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist. Ekspertiisi teostanud isik peab vastama ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele. Tasub silmas pidada, et ehitusseadustiku määruse nr 108 lisa 1 alusel on ehituste auditi tegemise õigus ainult EKR tase 8 volitatud inseneridel ja varasema 5-tasemelise raamistiku kutsestandardi alusel välja antud volitatud ehitusinsener V kutsetunnistusega inseneridel.

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Vt ka kasutusjuhendit taotlejale, mille leiab siit.

  Taotlusele lisatakse:

  • ekspertiisiaruande koopia;
  • ekspertiisi maksumust kajastav arve;
  • ekspertiisi eest tasumist tõendav maksekorraldus;
  • volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik.

  Taotleja peab oma raamatupidamises selgelt eristama toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

  Taotlusi menetleb Tallinna Linnavaraamet.

  Isikutuvastus

  Logige sisse ID kaardi või mobiil-ID abil.

  Tulemus

  Menetleja teavitab registri kaudu 7 päeva jooksul taotlejat taotluse rahuldamisest ja saadab toetuse maksmisele. Toetus makstakse välja. Toetus makstakse välja 21 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  Tallinna Linnavaraamet