Raestipendium

Raestipendiumi eesmärk on:

 1. toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele;
 2. propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrandide ja doktorandide poolt;
 3. toetada heal tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele.

Stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrandidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorandidele kuni 6 stipendiumi (iga stipendium 1500 eurot).

Stipendiumikonkursile võib esitada kuni kümme kandidaati igast ülikoolist või rakenduskõrgkoolist, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping.

Magistrand või doktorand ennast ise kandidaadiks esitada ei saa. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.

Täpsemalt saab taotlemistingimuste kohta lugeda aadressilt: www.tallinn.ee/est/Tallinna-linna-Raestipendium

 • Millest alustada

  Magistrandi või doktorandi, keda soovitakse kandidaadiks esitada, uurimistöö peab käsitlema Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse seisukohast olulist ja selle tegevusvaldkondadega seonduvat probleemi ning aitama kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

  Uurimisteema võib olla ise valitud, kuid mõned võimalikud uurimisteemad on välja pakutud ka Tallinna linna poolt. Neid näeb veebilehel: www.tallinn.ee/est/Tallinna-linna-Raestipendium

  Raestipendium kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 1. märtsiks. Teade selle kohta saadetakse ülikoolide ja kõrgkoolide kaudu ning avaldatakse Tallinna linna veebilehel.

  (1) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja saadab hiljemalt 1. aprilliks e-posti aadressile raestipendium@tallinnlv.ee järgmised eestikeelsed dokumendid:

  1) digiallkirjastatud kinnitus selle kohta, et üliõpilane vastab määruse "Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut" § 2 lõikes 3 esitatud nõuetele (määruse leiate aadressilt:https://www.riigiteataja.ee/akt/417102018001);

  2) ülevaade planeeritavast või kirjutatavast uurimistööst: kuidas uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, milline on selle rakenduslik väärtus linnaelu korraldamise seisukohast ning kuidas see aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele, millised on uurimistöö meetodid, eesmärgid, hüpotees või uurimisküsimused ja lahenduseni jõudmise teed (ülevaate pikkus 3–5 lk, kirjatüüp Times New Roman, kirjasuurus 12, reavahe 1);

  3) elulookirjeldus (CV);

  4) üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja digiallkirjastatud soovituskiri (kuni 1 lk).

  Isikutuvastus

  Üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja peab digiallkirjastama soovituskirja.

  Kuhu avaldus esitada

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Üliõpilase stipendiumikonkursile esitajale saadetakse dokumentide saabumisel kinnituskiri sellele e-posti aadressile, millelt taotlus saabusi. Kui kinnituskirja ei saabu 5 tööpäeva jooksul, palume helistada 640 4751

  Tallinna Strateegiakeskus

 • Osutajad   Osutamiskohad