Terviseprojektide toetamine

Toetuse andmise eesmärk on toetada rahaliselt tegevusi, mis aitavad vähendada linnaelanike
riskikäitumist ja edendada nende tervist läbi kasvanud teadlikkuse eelistada
igapäevases tegevuses tervist toetavaid valikuid. Toetatakse tegevusi tervisedenduse valdkondades (tervislik toitumine, liikumisharrastus, vaimne tervis jms).

Terviseprojektide taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon on 640 4195.
Iseteeninduskeskkonna kasutusjuhend
Lisateabe terviseprojektide kohta leiate terviseveebist.

Kontakt: Kadri Hunt, kadri.hunt@tallinnlv.ee, 6457447

Teabe teenusetoetuse taotluse esitamise kohta narkomaania ja AIDSI ennetustegevuse valdkonnas leiate koos taotluse vormiga terviseveebist.

Kontakt: Kadri Hunt, kadri.hunt@tallinnlv.ee, 6457447

 • Millest alustada

  Taotlused esitatakse kord kvartalis iseteeninduskeskkonnas ja taotluste esitamise tähtajad on 20. jaanuar, 20.aprill, 31.august ja 31. oktoober. Taotluste vastavust kehtestatud nõuetele kontrollib vastavalt valdkonnale tervishoiuosakonna spetsialist.

  Tulemus

  Tervisenõukogu liikmed vaatavad esitatud taotlused läbi koosolekul ja teevad Ameti juhatajale ettepanekud toetuse andmise või mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta. Toetuse andmise või mitteandmise otsustab Ameti juhataja 7 (seitse) tööpäeva jooksul komisjoni otsuse tegemisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti otsusega mittenõustumisel saab Taotleja esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil ta tulemusest teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide linnavalitsusele. Kui vaidemenetluse tulemus ei rahulda Taotlejat, on tal õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

  • E

   (15:00 - 17:00)

  • N

   (10:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad