Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele

Tugiisik toetab lapse iseseisvat arengut kodus või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenust osutatakse üksnes päevasel ajal, kui laps vajab kõige enam juhendamist, abistamist ja toetust. Tugiisikuteenusele suunab linnaosavalitsuses, kui on ära hinnatud lapse abivajaduse. Hindamist tehakse igale perele individuaalselt. Hindamise käigus selgitatakse välja ka teenuse maht.

Tallinnas osutab tugiisikuteenust Tallinna Perekeskus.

Teenuse sisuks on:

1) igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;

2) toetamine suhtlemisel pereliikmetega või tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;

3) lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;

4) abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides ;

5) vajadusel lapse saatmine ühistranspordis või kohtumistel ja üritustel;

6) lastekaitsespetsialisti teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest.

 

 

Mida teeb tugiisik lapsega?

 • pakub arendavaid tegevusi
 • vestleb ja arutleb lapsega
 • aitab lahendada probleemolukordi
 • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele
 • osaleb lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel
 • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele
 • abistab ja motiveerib last õppimisel
 • aitab last teda ümbritsevate inimestega suhtlemisel
 • õpetab enda eest hoolitsema ja julgustab igapäevaelus toime tulema

 

 • Millest alustada

  • Tugiisiku määramine käib läbi linnaosavalituse sotsiaalhoolekande osakonna. Teenusele pääsemiseks ole vajadusel valmis esitama lapse rehabilitatsiooniplaan, arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme tuvastamise kohta või last tutvustav kirjalik infomaterjal.

  Kirjalikus infomaterjalis:
  • iseloomusta last
  • kirjelda tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära ning olukordi, kus laps vajab teenust;
  • kirjelda hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani;
  • selgita abivahendite kasutamist.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad