Tuleohutuse toetus

2021. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt tuleohutustoetust Päästeameti ettekirjutuse kohaselt vajalike tööde rahastamiseks.

Tuleohutustoetuse taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast tööde tegemist.

2021. aastal on Tuleohutustoetuse eelarve 200 000€

Sellest toetusteks eraldatud 9558,60€, menetluses taotlustega broneeritud 22 450,00 €, vabu vahendeid 167 991,40€. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt kuni meetme eelarve lõppemiseni.

(Esitatud 6 taotlust, millest 3 välja makstud, 3 menetluses ja 0 tagasi lükatud)

Tuleohutustoetuse eesmärk on toetada korteriühistuid Päästeameti ettekirjutuse kohaselt vajalike tööde rahastamisel, et parendada korterelamu tuleohutust. Tuleohutustoetuse ülemmäär on 50% korterelamu tuleohutuse parandamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 5000 eurot korterelamu kohta.

Korteriühistutele tuleohutustoetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu vastu võetud 12.12.2019 määrus nr 26 "Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit. Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele.

Tuleohutustoetust on võimalik taotleda kuue kuu jooksul pärast seda, kui on tehtud korterelamu tuleohutuse parandamiseks vajalikud tööd, mis on nimetatud Päästeameti ettekirjutuses. Tuleohutustoetusega hüvitatakse osa korterelamu tuleohutuse parandamiseks vajalike tööde kuludest, kui tööd on tehtud Päästeameti ettekirjutuses nimetatud tähtaja jooksul.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

Esitatavad nõuded:

 1. tööde tegemise aluseks olev Päästeameti ettekirjutus;
 2. arve(d) ja arve(te) tasumist tõendav maksekorraldus või muu kulude kandmist tõendav dokument
 3. teave Päästeameti ettekirjutuses nimetatud puuduste kõrvaldamise kohta (Päästeametile edastatud teatis või Päästeameti paikvaatlusel koostatud dokumendi koopia).

Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna tegevus- ja projektitoetusete registrisse (TTR) toetuse registrisse

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega, mille leiab siit.

  Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem (TTR).

  Vali Tegevustoetuste hulgast grupp „Korteriühistud“ ja valdkond "Tuleohutustoetus"

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit.

  Eelarve kasutusjuhend, mille leiad siit.

  Taotlusele tuleb lisada PÄÄSTEAMETI ETTEKIRJUTUS, KULUDOKUMENDID (arve(d) ja maksekorraldus(ed).

  Isikutuvastus

  • VOLITUS, kui taotluse esitab volitatud isik (kasutusjuhend volitused).
  • VOLIKIRI on vajalik koostada ainult siis, kui juriidilist isikut esindavad mitu juhatuse liiget koos. Volikirjanäidis siit

  Tulemus

  Linnavaraamet kontrollib esitatud dokumentide ja toetuse taotleja vastavust nõuetele 30 päeva jooksul taotluse laekumisest. Taotlejale antakse puuduste kõrvaldamiseks ja/või lisateabe esitamiseks 7 päeva alates teavitamisest. Kui taotlus ei vasta nõuetele või kui taotleja ei vasta tingimustele või kui taotleja ei kõrvalda puudusi ja/või ei esita lisateavet etteantud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Linnavaraamet teeb otsuse taotluse kohta 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist. Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest. Toetus makstakse välja tingimusel, et taotluse esitamise aasta eelarves on olemas vahendid haljastustoetuse maksmiseks.