Üürivaidluste lahendamine

Tallinna üürikomisjon lahendab eluruumi üürilepingu vaidlusest tulenevaid vaidlusi.

 •         Üürikomisjon lahendab vaidluse, mis on tekkinud Tallinnas asuva eluruumi üürimisest ja mille asjus ei ole varem kohtusse pöördutud.
 •         Üürivaidluse lahendamiseks võib üürikomisjoni pöörduda Tallinnas asuva eluruumi üürilepingu pool (üürileandja või üürnik).
 •         Komisjoni jõustunud otsus täidetakse täitemenetluse sätete alusel ja lepingupooled on kohustatud seda täitma.

Üürikomisjoni otsus on avalik, jõustunud otsus avalikustatakse üürikomisjoni veebilehel.

 

 • Üürikomisjon võtab üürivaidluse menetlusse üürniku või üürileandja kirjaliku avalduse alusel.

  1. Koosta avaldus või laadi alla ja täida avalduse vorm.
  2. Avaldusele lisa nõuet tõendavad dokumendid (üürileping, kirjavahetus, arved, fotod või  muu vajalik).
  3. Digiallkirjasta avaldus ja saada yyrikomisjon@tallinnlv.ee.

   

     Avaldusele esitatavad nõuded

  •       Avaldus ja lisad peavad olema eesti keeles või peab neile olema lisatud tõlge.
  •  Avaldus ja lisad tuleb esitada ühe e-kirjana. Kui e-kirjale lisatud failide maht on liiga suur (üle 20 megabaidi), võib osa faile saata teise kirjaga, viidates sellele esialgses kirjas.
  • Digiallkirjastamiseks tuleb kasutada tarkvara Digidoc Client.
  • Dokument peab olema TXT- (Text), RTF- (Rich Text Format), PDF- (Portable Document Format) või ODF-vormingus (Open Document Format).
  • Dokument peab olema loetav Adobe Readeri või Microsoft Wordi tarkvara abil.
  • Dokument ei tohi sisaldada muutuvaid osi (linke veebilehtedele).

  Avaldust ei võeta menetlusse või menetlus lõpetatakse kui:

  1) vaidluse lahendamine ei kuulu üürikomisjoni pädevusse
  2) kohtu või üürikomisjoni menetluses on samade poolte sama vaidlus samal alusel
  3) sama vaidlusasi on üürikomisjonis või kohtus juba lahendatud

  Tulemus

  Üürikomisjoni esimees otsustab avalduse menetlusse võtmise kolme tööpäeva jooksul selle saamisest (või avalduses puuduse kõrvaldamisest).

  Komisjon määrab istungi avalduse läbivaatamiseks üldjuhul ühe kuu jooksul. Komisjon teeb otsuse seitsme tööpäeva jooksul istungi toimumisest. Otsus toimetatakse pooltele kätte e-kirjaga või posti teel. Erandjuhtudel tehakse otsus pooltele teatavaks avaldamisega Tallinna linna ametlikes teadaannetes ning ajalehes.

  Komisjoni jõustunud otsus täidetakse täitemenetluse sätete alusel kohtutäituri kaudu ja lepingupooled on kohustatud seda täitma.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Poolel, kes ei nõustu komisjoni otsusega, on õigus see vaidlustada kahekümne päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

  Tallinna Linnavaraamet

  • E

   (09:00 - 12:00)     (15:00 - 18:00)

  • K

   (09:00 - 12:00)     (14:00 - 16:00)

  • R

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad