Uute töökohtade loomise toetus

Taotluste vastuvõtt on avatud.

Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord

Eesmärk: Uute töökohtade loomise toetuse eesmärk on aidata kasvust ja laienemisest huvitatud ettevõtetel kaasa uute töökohtade loomisele, milleks toetatakse tegevuseks vajaliku põhivara soetamist.


Sihtgrupp:
äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • taotleja asukoht on Tallinnas ja toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud väikeettevõtluse edendamisele Tallinnas; taotleja täistööajaga töötajate arv on äriregistrile esitatud kahe viimase majandusaasta aruande kohaselt 2 kuni 250;
 • äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud;
 • taotleja on tegutsenud vähemalt 24 kuud ja esitanud äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet;
 • taotleja viimase kahe majandusaasta keskmine lisandväärtus töötaja kohta on vähemalt 50% valdkonna keskmisest lisandväärtusest töötaja kohta (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas), Lisandväärtuse arvestamise juhend uute töökohtade toetuse taotlejatele; taotlejal ei ole riikliku ega kohaliku maksu võlga ega muid võlgnevusi Tallinna linna ees, välja arvatud ajatatud maksuvõlg. Maksuvõla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustust;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 • taotleja ei ole taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul töötajaid koondanud ega vähendanud täistööajaga töötaja(te) tööaega;
 • taotlejale ei ole eelnenud 12 kuu jooksul makstud uute töökohtade loomise toetust.


Abikõlblikud kulud:
Toetust võib taotleda ainult uute töökohtade loomisega otseselt seotud põhivara (masinad ja seadmed või muu taotluses märgitud vara) soetamiseks ja sellega seonduvate kulude katteks, kusjuures soetatava materiaalse põhivara üksiku eseme soetusmaksumus peab olema vähemalt 150 eurot ja kasutusiga vähemalt 3 aastat.

Abikõlblikud on lisaks eelpool nimetatule järgmised kulud:

 • materiaalse põhivara soetamisega seotud transpordi- ja seadistamiskulud;
 • rakendustarkvara soetamise kulud ja rakendustarkvara arendamisega seotud programmeerimise ja testimise kulud, juhul kui taotleja prognoosib müügitulu arendatava rakendustarkvara kasutuslitsentsi või sisuteenuse müügist. Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale;
 • ettevõtja kohta minimaalselt kahes keeles infot vahendava veebilehe terviklahenduse (disainilahenduse ja tehnilise lahenduse) loomise ja/või arendamise kulud.

Vara ja/või selle soetamisega kaasnevad kulud on äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) puhul abikõlblikud eeldusel, et need on soetatud äriühingult või FIE-lt, kelle tegevusala on vähemalt viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal olnud selle vara tootmine või müük. Tegevusala määratakse äriregistrile esitatud majandusaasta aruande alusel. Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid tulumaksuseaduse tähenduses seotud isikutega. Mitteabikõlblikud on järgmised olulisemad kulud:

 • käibevara, kinnisvara ja sõiduauto soetamise kulud;
 • ehitiste soetamise ja ehitamise ning renoveerimisega seotud kulud; olmeelektroonika soetamise kulud, välja arvatud loodava töökoha ülesannete täitmiseks vajaliku olmeelektroonika soetamise kulud;
 • kontoritehnika ja mööbli soetamise kulud, välja arvatud vahetult uute töökohtade loomiseks, toote valmistamiseks või teenuse osutamiseks vältimatult vajalike arvutite ja mööbli soetamine;
 • personalikulud;
 • käibemaks, v.a juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.


Toetuse piirmäärad ja nõuded loodavate uute töökohtade arvu osas:

kuni 5000 eurot vähemalt 2 uut töökohta
kuni 10 000 eurot vähemalt 3 uut töökohta

Uued täistööajaga töökohad tuleb luua maksimaalselt 6 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest toetuse saaja ja Tallinna Ettevõtlusameti vahel ning loodud töökohad peavad säilima vähemalt 3 aastat.

Toetuse maksimummäär on 10 000 eurot.
Omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 50% projekti kogumahust.


Toetust ei saa taotleda ettevõtjad, kes tegutsevad järgmistel tegevusaladel:

 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük;
 • tubakatoodete ja joogitootmine, välja arvatud alkoholivaba joogi, mineraalvee ja muu villitud joogi tootmine;
 • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine;
 • veevarustus ja kanalisatsioon;
 • hulgi- ja jaekaubandus, v.a mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
 • veondus ja laondus;
 • finants- ja kindlustustegevus;
 • kinnisvaraalane tegevus;
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine, peakontorite tegevus ja juhtimisnõustamine, reklaamindus (k.a võrgureklaamindus) ja turu-uuringud;
 • rentimine ja kasutusrent;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.


Toetuse taotluse menetlemisperiood on kuni 30 tööpäeva.

Mis järgneb taotluse esitamisele?

Pärast taotluse esitamist Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu, taotlus registreeritakse. Kui taotleja on saanud ettevõtlusametilt teate, et taotlus on registreeritud, võib ta alustada projekti elluviimist (oluline on silmas pidada, et enne taotluse registreerimist tekkinud kulusid ega sõlmitud uusi töölepinguid ei aktsepteerita. Uute töökohtade töölepingud on abikõlblikud pärast toetuslepingu sõlmimist).

Taotluse menetlemine
Taotluse menetlemise esmane faas on taotluse vastavuskontroll (kulude abikõlbulikkus, taotluse ja taotleja tingimustele vastavus), mille käigus võidakse tuvastada puuduseid (nt taotleja ei vasta korrale, kulud ei ole abikõlbulikud, taotleja ei suuda tõestada 2 täistööajaga töötaja olemasolu, taotlejal on maksuvõlad jne). Puuduste kõrvaldamise ja lisainfo saamiseks on taotlejal võimalik saada lisaaega.

Juhul kui taotlus ei vasta määruse tingimustele, taotleja ei suuda puuduseid kõrvaldada või ei esita tähtaegselt informatsiooni, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

Taotluse hindamine
Taotluse menetlemise käigus külastab ettevõtlusameti ettevõtluskonsultant vajadusel taotlejat, et kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust. Juhul kui taotlus vastab nõuetele, teeb ettevõtlusameti juhataja otsuse taotluse rahuldamise kohta ja väljastab taotlejale käskkirja (haldusotsus).

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse maksimaalselt 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest/registreerimisest ettevõtlusameti poolt. Haldusotsus saadetakse taotlejale e-posti teel taotluses märgitud aadressile.

Lepingu sõlmimine
Juhul kui taotlus rahuldatakse, on taotlejal 2 kuud aega arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest (ettevõtlusameti juhataja käskkiri), et sõlmida ettevõtlusametiga uute töökohtade loomise toetusleping.

Omafinantseeringu teostamine
Omafinantseering tuleb teostada hiljemalt 1 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest. Toetus makstakse välja 21 päeva jooksul peale kõikide omafinantseeringu tasumist tõendavate abikõlblike kuludokumentide esitamist ettevõtlusametile. Projekti mahu planeerimisel tuleb arvestada, et käibemaksukohustuslasest taotleja korral arvestatakse kõik projektis toodud soetuste maksumused ilma käibemaksuta ja mittekäibemaksukohustuslasest taotleja korral koos käibemaksuga.

Projekti lõpetamine
Projekti lõppedes esitab toetuse saaja Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu hiljemalt 6 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest projekti lõpparuande, mis peab sisaldama järgmisi dokumente:

 • projekti raames planeeritud ja sõlmitud töölepingute koopiad (uued töölepingud tuleb sõlmida täistööajaga töölepingu seaduse mõistes);
 • kuludokumendid (arved ja maksekorraldused), mis tõendavad kogu toetuse summa kasutamist.

Nõuetekohase lõpparuande mitteesitamisel on ettevõtlusametil õigus toetus tagasi nõuda.

Peale projekti lõppu
Peale projekti lõppemist teostab ettevõtlusamet toetatud projektide järelseiret 3 aasta jooksul. Taotleja peab toetuse tagastama kui toetust on kasutatud mittesihipäraselt, taotleja pankrotistub, võõrandab, koormab või pandib ettevõtlusameti kirjaliku loata toetuse abil soetatud põhivara või võõrandab projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte.

Uute töökohtade loomise toetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgib Tallinna Ettevõtlusamet Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 140772013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi
Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.

 

 

 • Millest alustada

  Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.
  NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").

  Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid:

  • Iga juhatuse liikme või füüsilisest isikust ettevõtja elulookirjeldus (CV)
  • Hinnapakkumised kõikidele projektis planeeritud soetustele
  • Tegutsemislubade ja litsentside koopiad (kui on nimetatud tegevusalal tegutsemiseks vajalik)
  • Tegutsemiseks vajaliku ehitise või maa omandiõigust või kasutusõigust tõendavad dokumendid (üürileping, vms)
  • Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  • Maksu- ja Tolliameti tõend, millel on kajastatud viimase 12 kuu jooksul ettevõtte poolt deklareeritud TSD väljamakseid koodiga 10 (endine 01) ja 33 (endine 13) saanud isikute arv

  Isikutuvastus

  Logi sisse aadressilt ID kaardi või mobiil ID-abil.

  Tulemus

  Pärast nõuetekohase lõpparuande esitamist Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu kantakse toetus 21 päeva jooksul ettevõtte arveldusarvele.

  Tallinna Ettevõtlusamet

 • Osutajad   Osutamiskohad