Väikeettevõtja välismessitoetus

Toetuse taotluste vastuvõtt on avatud.

Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord

Sihtrühm: Tallinna väikeettevõtjad, kes soovivad siseneda uutele välisturgudele ja laiendada oma kontaktvõrgustikku, osaledes selleks eksponendina rahvusvahelistel valdkondlikel messidel.

Toetuse määr: 8000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Toetuse maksimaalne määr on 80% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest. Ühele taotlejale antakse toetust maksimaalselt kahel messil osalemiseks kalendriaastas.

Toetatavad välismessil osalemise kulud (kulud on abikõlblikud tingimusel, et need tasutakse messikorraldajale)

 • messile registreerimise kulu (messikorraldaja fikseeritud tasu eksponendi registreerimiseks messil);
 • stendipinna üürikulu; messi kindlustuse kulu (messikorraldaja fikseeritud tasu messi toimumise kindlustamiseks);
 • messipääsme kulu ja messile akrediteerimise kulu, kui taotleja osaleb messil eksponendina;
 • eksponendi messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise kulu.

Toetuse eritingimused:

 • Kulud on abikõlblikud eeldusel, et need on tasutud messikorraldajale.
 • NB! Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud alates taotleja messile registreerimisest kuni lõpparuande esitamiseni;
 • Taotlus esitatakse ettevõtlusametile vähemalt 30 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.
 • Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

Tingimused taotlejale – välismessitoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • taotleja, kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande;
 • taotleja on äriregistri andmetel registreeritud Tallinnas;
 • taotleja viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000 kuni 200 000 eurot. Kui taotleja on tegutsenud kauem kui kaks majandusaastat ja esitanud äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet, siis peab taotleja täistöökohaga töötajate arv viimase kuue kuu jooksul olema vähemalt üks;
 • taotlejal peab olema enda isikut, ettevõtet ja tooteid või teenuseid tutvustav veebileht, mille sisu on esitatud võõrkeeltest vähemalt inglise keeles;
 • taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgnevusi. Eelnimetatud võlgnevuste ajatamise korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
 • äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud.
 • taotleja viimases äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes toodud müügitulust ei moodusta rohkem kui 50% järgmised tegevusvaldkonnad:
  1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008, jagu A);
  2) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a alajagu 1107);
  3) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  4) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
  5) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  7) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69); peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 70); turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 732);
  8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92). Eesti majanduse tegevusalad (EMTAK)

 

Välismessitoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka kuluaruanne) Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.
NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").

 

Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud järgmised lisadokumendid:

 • hinnapakkumised projekti eelarves näidatud kõikidele abikõlblikele soetustele
 • messil osalemise tegevuskava. Messil osalemise tegevuskava on taotlusele lisatav dokument, milles taotleja kirjeldab messil osalemise eesmärki, kavandatavaid tegevusi ja nende ajakava, projekti eelarvet (sisaldab nii abikõlblikke kui ka projekti elluviimiseks vajalikke mitteabikõlblikke kulusid) ning messil osalemise eeldatavaid tulemusi.

Aruandlus: Aruanne messil osalemise kohta esitatakse 21 kalendripäeva jooksul pärast välismessi toimumist TTR iseteeninduskeskkonnas. Aruande kohustuslikud lisad on:

 • abikõlblike kulude tegemist ja nende eest tasumist tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad (arved ja maksekorraldused);
 • fotod, mis tõendavad messil osalemist;
 • messil osalemise aruanne. Messil osalemise aruanne on kuluaruandele lisatav dokument, mis sisaldab infot messil osalemise tegevuskavas püstitatud eesmärkide ning kavandatud ja elluviidud tegevuste tulemuste kohta, sh infot püstitatud eesmärgi saavutamisega kaasnenud lisakulutuste kohta

Ettevõtlusamet vaatab kuluaruande läbi ning kontrollitud ja korrale vastava aruande kinnitab ettevõtlusameti juhataja. Väljamakstava toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotlusest, taotluse vastavaks tunnistamise otsusest ning kuluaruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele 21 kalendripäeva jooksul pärast kuluaruande kinnitamist.

Toetuse taotlusele ja kuluaruandele lisatavad vormid (lingid word.doc dokumentidele)
Messil osalemise tegevuskava
Messil osalemise aruanne

 

Väikeettevõtja välismessitoetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgib Tallinna Ettevõtlusamet Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 140772013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi
Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.

 

 

 • Millest alustada

  Taotlus (hiljem ka kuluaruanne) esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.
  NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").

  Isikutuvastus

  Logi sisse ID kaardi või mobiil ID-abil.

  Tulemus

  Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole 21 kalendripäeva jooksul arvates aruande ja selle kohustuslike lisade kontrollimisest ja aruande kinnitamisest.

  Tallinna Ettevõtlusamet