Pensionilisa

Hinne: 3.8 / 5

Pensionilisa (nö sünnipäevatoetus) - Toetust makstakse üks kord aastas pensionilisa saaja sünnikuule eelneval kuul. Toetuse saamiseks tuleb esitada ühekordne taotlus.

Pensionilisa koosneb kahest osast:

Kellele makstakse pensionilisa?

 • vanaduspensionärile
 • rahvapensioni saajale
 • töövõimetuspensionärile
 • täisealisele toitjakaotuspensioni saajale
 • osalise või puuduva töövõimega inimesele

Tingimused:

 • Toetuse taotleja peab olema olnud ametlik Tallinna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari.
 • Toetust ei saa taotleda pensionile jäämise aastal. Taotlus tuleb esitada pensioni määramisest järgneval aastal.
 • Avaldus tuleb sisse anda sünnikuul.
 • Avalduse peab esitama vaid ühe korra, edaspidi seda tegema ei pea.

Pensionilisa on õigus saada inimesel:
  1) kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanadus-, töövõimetus- või rahvapensioni saaja või täisealine toitjakaotuspensioni saaja või vähemalt 17-aastane inimene, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja
  2) kelle pensioni või töövõime andmed on kantud sotsiaalkaitse infosüsteemi või töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogusse, ja
  3) kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn katkematult vähemalt alates punktis 1 nimetatud pensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise kalendriaasta 1. jaanuarist.

Pensionilisa koosneb toetusest ja soodustustest.

 • Toetust makstakse üks kord aastas pensionilisa saaja sünnikuule eelneval kuul. Toetust makstakse alates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pensioni määramise või osalise või puuduva töövõime tuvastamise kalendriaastale järgnevast kalendriaastast.
 • Esmakordse taotluse võib esitada toetuse maksmise õiguse tekkimise aastal alates sünnikuust. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.
 • Toetuse määramise aastal saab pensionilisa saaja kasutada soodustusi alates pensionilisa maksmise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust. Soodustuste saamiseks annab inimene nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
 • Toetust ei maksta ja soodustusi ei anta inimesele, kelle väljaspool kodu osutatava ööpäevase üldhooldusteenuse eest tasutakse Tallinna linna eelarvest.
 • Taotluse saate esitada Tallinna e-teeninduses https://taotlen.tallinn.ee/pensionilisa Avalduse esitamiseks e-teenuse kaudu on eeldus, et andmed rahvastikuregistris vastavad toetuse saamise tingimustele. Toetuse saamisega seotud küsimustega võib pöörduda ka oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Isikutuvastus

  Teie isik tuvastatakse portaalis teenuse kasutamiseks sisselogimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Register teavitab avalduse korrekteset täitmisest

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad