Toimetulekutoetus

Hinne: 2.5 / 5

Toimetulekutoetus on rahaline abi puuduses inimesele või perele, mis tagab minimaalsed vahendid igapäevaseks eluks (toit, ravimid, riided, eluasemekulud jms) ning mida taotletakse kohalikust omavalitsusest. Toimetulekutoetust on õigust saada inimesel või perel, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

2022. aastal on toimetulekupiir:

 • pere esimesele või ainsale liikmele 200 eurot,
 • igale järgnevale täiskasvanud pereliikmele 160 eurot ja
 • igale alaealisele lapsele 240 eurot.

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluasemekulud (sotsiaalselt põhjendatud normi ja eluasemekulude piirmäära arvesse võttes) - sissetulekud. Üksikvanemaga perele, kus lapsed on alaealised, makstakse koos toimetulekutoetusega täiendavat toetust 15 € ulatuses.

Näiteid toimetulekutoetuse kujunemisest:

Näide: kolmeliikmeline üksikvanemaga perekond:

Taotleja elab koos kahe alaealise lapsega (vanuses 10 ja 13 aastat). Ta ei tööta, kuid mõlema lapse pealt laekub sissetulekuks peretoetus 60 € kuus. Lisaks saab pere elatisabi kummagi lapse eest 100 € kuus. Seega perekonna sissetulek on kokku 320 € (60 + 60 + 100 + 100). Elamispinnaks on 2-toaline korter üldpinnaga 51 m² ning eluruumi kulud kokku on kuus 330 €.

Arvestuslik toimetulekutoetuse summa kujuneb järgmiselt: pere toimetulekupiir 680 € (200 + 240 + 240) + eluasemekulud 330 € - sissetulek 320 € = toimetulekutoetus 690 €. Koos toimetulekutoetusega makstakse toimetulekutoetuse saajale, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, täiendavat sotsiaaltoetust 15€. Perekonna lõplikuks sissetulekuks kujuneb sellisel juhul 1025 € (lapsetoetused 120 € + elatisabi 200 € + toimetulekutoetus 690 € + täiendav sotsiaaltoetus 15 €).

Näide: üheliikmeline perekond

Inimene elab üksi ühetoalises korteris üldpinnaga 30 m² ning tema sissetulekuks on osalise töövõime toetus summas 255 eurot. Eluruumi kulud on kokku 270 eurot kuus.

Taotlejale arvestatav toimetulekutoetuse summa kujuneb järgmiselt: toimetulekupiir 200 € + eluasemekulud 270 € – osalise töövõime toetus (sissetulek) 255 € = toimetulekutoetus 215 €. Tema lõplikuks sissetulekuks kujuneb 420 € (osalise töövõimetuse toetus 255 € + toimetulekutoetus 215 €).

Perele, kes on saanud jooksval aastal toimetulekutoetust ja kus kasvab koolis käivaid lapsi, makstakse koolimineku toetust (va juhul, kui laps läheb esimesse klassi ja saab ranitsatoetust).

 

 • Millest alustada

  Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks sotsiaalhoolekande osakonnale, kelle territooriumil tegelikult elatakse (sissekirjutus ei ole seejuures oluline).

  Lisa avaldusele eluruumi kasutamise õigsust tõendav dokument (omandit tõendav dokument või üürileping), jooksval kuul maksmisele kuuluvad eluasemekulude arved (üüriarve, elekter, gaas jms) ning antud pinnal elavate pereliikmete sissetulekuid tõendavad dokumendid.

  Täiendavate küsimustega ja toetuse taotlemiseks pöördu sotsiaalhoolekande osakonna poole, kelle territooriumil tegelikult elad (sissekirjutus ei ole seejuures oluline). Ühtlasi saad rohkem infot sotsiaalministeeriumi kodulehtedelt: toimetulekutoetuse KKK ja toimetulekutoetus.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita taotlus koos nõutud lisadega sotsiaalhoolekande osakonnale, kelle territooriumil tegelikult elad (sissekirjutus ei ole seejuures oluline).

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja viie tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast. Põhjendatud otsus toetuse määramisest keeldumise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  Toetus kantakse kolme tööpäeva jooksul pärast toetuse määramise otsuse tegemist taotleja näidatud pangakontole.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad