Transpordisüsteemi uuendamine linnaruumis

Tallinna Transpordiamet kutsub Teid kaasa rääkima maakasutuse ja transpordisüsteemi korrastamisele.

Oleme jõudnud oluliste valikute ette transpordisüsteemi ja elukeskkonna kujundamiseks Tallinnas ja regioonis.

Tallinna Linnavalitsus, ekspertgrupp ja transpordiamet on aasta jooksul selgitanud eluruumi ja liikumiskeskkonna visiooni. Kirjeldame selleks vajalikke pikaajalise mõjuga eesmärke ja põhjendame vajadusi otsustavaks tegutsemiseks. Lisateave on allpool esitatud materjalides.

Inimsõbraliku elukeskkonna tagamiseks tuleb rakendada mitmeid meetmeid. Soovime neid Teiega täpsustada. Vaid kõigi huvitatud isikute ja asutuste osalusel kokku lepitud põhimõtetel on reaalne võimalus juurduda.

Et teada Teie seisukohti tehtud töö kohta, palume teid osalema 18. septembril toimuvale seminarile. Kutse lingi leiate ülal. Teie osalemine transpordisüsteemi ja maakasutuse korrastamisel saab lisaks toimuda ka fooruumi kaudu või vastates lisatud küsimustikule.

Igaühest sõltub ühel või teisel viisil see, millisena hakkab toimima transpordisüsteem Tallinnas ja regioonis.

Meile on väga olulised Teie soovitused ja tõekspidamised.  Sellest sõltub Tallinna ja regiooni maine ja  see, milliseks kujuneb elu- ja liikumiskeskkond linnastus.

Käeoleval perioodil valmistame ette tegevusi, mis on komplekssed ja tulenevad elementaarsest nõudest rahuldada inimeste liikumisvajadused sotsiaalmajanduslikult kõige efektiivsemal moel.

Tallinna Transpordiameti eestvedamisel kavandame erinevate liikumisvõimaluste süsteemset arendamist Tallinnas. Selleks tuleb algatada tegevuskava koostamine Tallinna Volikogus ja see ellu viia. Loodame, et süsteemne arendamine jätkub ka linnastus. Rahvusvahelise projekti PILOT raames hindasime Tallinna transpordisüsteemi erinevaid arengustsenaariume ja strateegilisi eesmärke. Soovime luua tingimusi erinevate liikumisviiside valikuvõimaluste suurenemiseks ja turvalisema elukeskkonna kujunemiseks. Teie arvamuste ja seisukohtade avaldamiseks koostasime küsimustiku ja kutsume üles osalema foorumis. Olulised on ühistranspordi kasutajate, jalgratturite, jalgsikäijate ja autokasutajate tähelepanekud.

Tallinna Transpordiamet
Tel 640 4618

MATERJALID

Viimati muudetud: 26.01.2017