Vabaduse väljaku valgustuspostide valgustamise põhimõtted

Tallinna Linnavalitsus

21.06.2021 korraldus number 724

Redaktsiooni kehtivus: 21.06.2021 - ...

  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 4 lg-ga 2 ja § 10 p-dega 1 ja 2 ning tulenevalt vajadusest kehtestada Vabaduse väljaku valgustuspostide värvilahenduste kasutamise ühtsed põhimõtted

 1. Tallinna linna (edaspidi Tallinn või linn) omandis oleval Vabaduse väljaku kinnistul asuvaid viite valgustusposti (edaspidi postid) valgustada ööpäevaringselt vaheldumisi Tallinna linna lipu värvides (sinine ja valge) ning Eesti Vabariigi lipu värvides (sinine, must ja valge).

 2. Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, Eesti lipu päeval 4. juunil, võidupühal 23. juunil ja taasiseseisvumispäeval 20. augustil valgustada poste ainult Eesti Vabariigi lipu värvides ning Tallinna päeval 15. mail ainult Tallinna linna lipu värvides.

 3. Postide punktis 1 nimetatud värvilahendust võib ajutiselt muuta Välisministeeriumi, välissaatkondade (riikide ametlike esindajate) või Tallinna partnerlinnade või -organisatsioonide taotlusel või linnavalitsuse liikme, linnakantsleri, linnasekretäri ettepanekul või linna asutuse ettepanekul kooskõlastatuna vastavat valdkonda kureeriva abilinnapeaga järgmistel juhtudel:
  3.1 riikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ning Eesti Vabariigile ja linnale oluliste partnerriikide eriliste tähtpäevade (näiteks juubelid) ja rahvuspühade tähistamiseks;
  3.2 riigivisiitide ja muude riikliku protokolli ürituste ajaks;
  3.3 partnerlinnale või -organisatsioonile oluliste sündmuste tähistamiseks;
  3.4 linna või linna osalusel korraldatavate kaalukate suurürituste või aktsioonide tähistamiseks;
  3.5 muudel linnale olulistel juhtudel.

 4. Postide värvilahendust võib muuta üksnes juhul, kui see omab tähendust ka Tallinnale ja/või Eesti Vabariigile ning see on tehniliselt võimalik. Postide värvilahendusega edastatav sõnum peab olema linna esindusväljakul kajastamiseks sisult kohane ning ei tohi olla solvav.

 5. Postide värvilahenduse muutmiseks tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotlus linna organisatsioonis rahvusvahelist koostööd korraldavale linna struktuuriüksusele (edaspidi büroo) vähemalt 7 tööpäeva enne värvilahenduse muutmise päeva.

 6. Bürool vaadata postide värvilahenduse muutmise taotluse saamisel see läbi 5 tööpäeva jooksul. Kui taotlus ei sisalda järgmisi andmeid ja põhjendust, tuleb taotlejal need esitada 3 tööpäeva jooksul:
  6.1 taotleva asutuse või organisatsiooni ametlik nimetus ja kontaktisiku andmed;
  6.2 värvilahenduse taotlemise põhjendus (näiteks seos Tallinnaga või Eestiga);
  6.3 täpne värvide kirjeldus koos ametlike värvikoodidega.

 7. Postide värvilahenduse muutmise otsustab linnasekretär, kes võib vajadusel esitada selle otsustamiseks linnavalitsusele.

 8. Taotluse võib jätta rahuldamata järgmistel juhtudel:
  8.1 kui taotluse esitaja ei ole esitanud punktis 6 nimetatud andmeid ja/või taotluse põhjendust 3 tööpäeva jooksul;
  8.2 kui taotlus ei vasta punktides 3 ja 4 nimetatud kriteeriumitele;
  8.3 muudel asjaoludel, mille tõttu ei pea linn võimalikuks taotlust rahuldada.

 9. Bürool teavitada:
  9.1 taotluse rahuldamata jätmisest taotluse esitajat;
  9.2 taotluse rahuldamisel postide värvilahenduse muutmisest taotlejat, Tallinna Strateegiakeskuse kommunikatsiooni teenistust ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit võimalusel vähemalt 5 tööpäeva enne värvilahenduse muutmist.

 10. Tallinna Strateegiakeskuse kommunikatsiooni teenistusel korraldada valguspostide värvilahenduse muutmise põhjuseks oleva sündmuse kommunikatsioon Vabaduse väljaku ekraanil ning vajadusel linna meediakanalites.

 11. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsus 21.06.2021 seletuskiri
Redaktsiooni kehtivus: 21.06.2021 - ...


Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt kehtestatakse Tallinna linna omandis oleval Vabaduse väljaku kinnistul asuvate valgustuspostide valgustamise põhimõtted. Valgustusposte valgustatakse üldjuhul vaheldumisi Tallinna linna lipu värvides (sinine ja valge) ning Eesti Vabariigi lipu värvides (sinine, must ja valge) ja seda võib ajutiselt muuta korralduses nimetatud juhtudel. Korraldusega reguleeritakse ka taotluste esitamise ja menetlemise kord. Valgustuspostide värvilahenduse taotlusi menetleb linna organisatsioonis rahvusvahelist koostööd korraldav linna struktuuriüksus ning värvilahenduse muutmise otsustab linnasekretär või vajadusel linnavalitsus.

Tallinna linna omandis oleval Vabaduse väljaku kinnistul asub viis valgustusposti, mille valgustamist korraldab tehniliselt kinnistu valitsejana Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Valgustuspostide värvilahenduse muutmiseks esitatakse aastas ligikaudu 20 taotlust. Taotluste esitajateks on põhiliselt Eestis asuvad välissaatkonnad, Välisministeerium ja mittetulundusühingud ning organisatsioonid. Taotluste menetlemisel on tekkinud praktiline vajadus kehtestada valgustuspostide värvilahenduse muutmise ühtsed põhimõtted.

Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt valgustatakse valgustuspostid üldjuhul vaheldumisi Tallinna linna lipu värvides (sinine ja valge) ning Eesti Vabariigi lipu värvides (sinine, must ja valge). Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, Eesti lipu päeval 4. juunil, võidupühal 23. juunil ja taasiseseisvumispäeval 20. augustil valgustatakse postid ainult Eesti Vabariigi lipu värvides ning Tallinna päeval 15. mail ainult Tallinna linna lipu värvides. Postide värvilahendust võib ajutiselt muuta (v.a eelmises lauses nimetatud kuupäevadel) Välisministeeriumi, välissaatkondade (riikide ametlike esindajate) või Tallinna partnerlinnade ja -organisatsioonide taotlusel või linnavalitsuse liikme, linnakantsleri või linnasekretäri ettepanekul või linna asutuse ettepanekul kooskõlastatuna vastavat valdkonda kureeriva abilinnapeaga. Värvilahendust võib muuta riikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ning Eesti Vabariigile ja linnale oluliste partnerriikide eriliste tähtpäevade ja rahvuspühade tähistamiseks, riigivisiitide ja muude riikliku protokolli ürituste ajaks, partnerlinnale või - organisatsioonile oluliste sündmuste tähistamiseks ning samuti linna või linna osalusel korraldatavate kaalukate suurürituste või aktsioonide tähistamiseks ja muudel linnale olulistel juhtudel.

Valgustuspostide värvilahenduse muutmise taotlusi menetleb linna organisatsioonis rahvusvahelist koostööd korraldav linna struktuuriüksus (edaspidi büroo) ning värvilahenduse muutmise otsustab linnasekretär, kes võib vajadusel esitada selle otsustamiseks linnavalitsusele. Korralduse eelnõus määratletakse, millised andmed tuleb värvilahenduse muutmiseks Tallinna linnale esitada ning millisel juhul on linnal õigus jätta taotlus rahuldamata, samuti taotluse ja vajalike andmete esitamise tähtajad.

Valguspostide värvilahenduse muutmise põhjuseks olevat sündmust kommunikeerib Tallinna Strateegiakeskuse kommunikatsiooni teenistus Vabaduse väljaku ekraanil ning vajadusel linna meediakanalites.

Vt ka

Viimati muudetud: 03.08.2021