Viivistasu määramisest ja tasumisest

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse. Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja. 

Viivistasu määr on 31 eurot ööpäevas. Juhul kui parkimistasu on tasutud väiksema määra järgi, on viivistasu määr 15 eurot ööpäevas.

Viivistasu vaidlustamine

Kui mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda 30 päeva jooksul, arvates haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast, vaidega Tallinna Transpordiameti parkimiskorralduse sektorisse Harju tn 13, IV korrus (vastuvõtt toimub E: 14.00-17.00 ja N: 09.00-12.00) või esitada halduskohtule kaebuse.

Vaide võib saata ka e-posti teel aadressile parkimine@yhisteenused.ee  või esitada läbi e-teenuse kodulehelt www.parkimine.ee 

Vaie esitatakse lähtudes Maksukorralduse seaduses sätestatust:

Vaie esitatakse kirjalikult ja sinna märgitakse:
1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
3) vaidlustatava haldusakti nimetus ja selle andmise kuupäev või toimingu aeg;
4) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
5) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
6) vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
7) vaide esitaja kinnitus selle kohta, et selles asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
8) vaidele lisatud dokumentide loetelu.

  • Vaidele kirjutab alla selle esitaja või tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab volitust tõendava dokumendi, kui seda ei ole esitatud varem.
  • Vaie vaadatakse läbi 30 päeva jooksul, arvates selle vastuvõtmisest vaiet lahendava maksuhalduri poolt.

Vaide esitamine ei vabasta viivistasu otsuse maksmise kohustusest!

Tallinna Transpordiameti parkimiskorralduse sektori  infotelefon 640 4994

Viimati muudetud: 11.02.2021