Eesti keele õpe Tallinna Allika Lasteaias

Eesti keele õpet alustatakse kolmeaastaselt kas:

1) eraldi keeletegevuste kaudu;

2) keeleõpet teiste tegevustega lõimides;

3) osalise keelekümbluse metoodikat rakendades.

Lasteasutuses või selle rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, võib viieaastastele lastele eesti keele õpetamisel üle minna täieliku keelekümbluse metoodika rakendamisele. Eesti keele õppe eeldatavate tulemuste kavandamisel arvestatakse nii laste arengutaset, vanust kui ka eesti keele õppe mahtu ning metoodikat.

Eesmärgid:

• Äratada huvi eesti keele vastu

• Õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla

• Kujundada eesti keele omast hääldust

• Õpetada eesti keele sõnu ja väljendeid

• Julgustada õpitut sõnu ja fraase kasutama, kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks

• Kaasata lapsevanemaid, süvendades arusaamist vajadusest toetada lapse eesti keele õpinguid.

Keeleõpetus lasteaias on mänguline, vaheldusrikas ja köitev. Planeeritud tegevused kestvad kolme kuni kuueaastase rühmades kuni 30 minutit. Nelja kuni seitsmeaastastel planeeritud tegevusi nädalas on kolm. Kasutame paindlikke, olukorrale vastavaid lahendusi, mitmesuguste tegevuste kaudu (laulmine, liikumine, käeline tegevus).

Kõnearendusteemad:

• Mina, nimi, tervitamine, tutvumine, tänamine, palumine, küsimine, mida ma oskan teha, mida me mängime, mida mulle meeldib teha, minu keha

• Minu pere ja kodu, lemmikloom

• Kodu, maja, tuba, kodused asjad, toit

• Minu päev

• Pühad

• Riided, jalatsid

• Mänguasjad

• Loomad, linnud

• Aeg, öö, päev, aastaajad

• Sõidukid ja tänav

• Kaupluses

• Arsti juures

• Tähed ja numbrid

Erivajadustega lapsele koostatakse eesti keele kui teise keele õpetamiseks vajadusel individuaalne arenduskava.

Viimati muudetud: 25.10.2019