Tallinna Allika Lasteaia kodukord

Läbi arutatud ja heaks kiidetud õppenõukogu  protokoll nr 2-7/2, 26.05.2015

Kooskõlastatud hoolekoguga pr.1-6/2, 16.04.2015

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-8/ 8, 27.05.2015

ÜLDSÄTTED

Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal   tutvumiseks kättesaadav.

Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

 Lapsevanem annab isiklikult lapse rühma õpetajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

Lapsevanemal on õigus tuua ja viia laps lasteaeda talle sobival ajal, kuid see ei tohi segada une-ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi. Lapsel on hea algavasse päeva sisse elada, kui laps on saabunud rühma enne õppe- kasvatustegevuste algust, mis on kell 9.00.

Lapse lasteaeda hilinemisest või puudumisest palume eelnevalt teavitada hiljemalt 9.00-ks.

Lasteaia töötajal on keelatud last üle anda alaealisele või selleks volitamata isikule ja  lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele kes on alkoholi, narko- vm joobes. (hoolekogu otsus 19.09.2012).

Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud (kell 19.00-ks), siis püüab õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu informeerib õpetaja lapsevanema mitteilmumisest politseid.

Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiatasu. Lasteaiatasu tuleb tasuda arvel näidatud arvelduskontole vastavalt maksetähtajale. Hilisemal tasumisel võtame lapse vastu ainult maksmist tõestava kviitungi esitamisel. Direktoril on õigus laps lasteaiast välja arvata, kui lapsevanemal on ühekuuline maksevõlgnevus. Tallinna Linnavalitsuse määrus, vastu võetud 22.04.2015 nr. 18  "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" &9 lg3).

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab lapsevanem asutuse direktorile avalduse,  avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist, millele märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

Lasteaias ei anta lapsele ravimeid.

Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

Lapse nakkushaigusesse haigestumistest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu).

Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlat jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis – ja kukkumisohtu.

Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

Lasteaia direktor teatab Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud laste nimesid.

Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues, ilmastikutingimusi hindab lasteaia juhtkond.

TURVALISUSE TAGAMINE

 Perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest. Lasteaed  on koduse kasvatuse toetaja ja edasiarendaja.

Laste turvalisuse tagamiseks võõrastel lasteaia territoriumil  viibimine on keelatud!  Võõraste isikute sissepääs lasteaia ruumidesse takistatud koodlukuga.

Laste turvalise kasvukeskkonna tagamiseks lähtub lasteasutuse personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on  sõimerühmas kuni seitsme lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja.

Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühmatöötajad helkurvestides.

Lasteaia töötajad ja lapsevanemad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele.

Laste ohutuse eesmärgil on keelatud lasteaia territooriumil sõita jalg- ja tõukeratastega ning rulluiskudega (hoolekogu otsus 2010 aastast) .

Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

Lasteaia töötajad, lapsevanemad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate turvalisust ohustavatest olukordadest.

 

 

 

Viimati muudetud: 27.01.2018