Tallinna Allika Lasteaia töötasujuhend

Kinnitatud 03.01.2011 Tallinna Allika Lasteaia direktori käskkirjaga nr 1-8/1-1

1.    Üldsätted

1.1.    Käesolev töötasujuhend reguleerib Tallinna Allika Lasteaia(edaspidi lasteaed) töölepingu alusel töötavatele isikutele kuutöötasu alammäära, lisatasude, toetuse ja preemiate määramise ning muutmise korda.

1.2.    Lasteaia töötajatele töötasude määramisel võetakse aluseks töölepinguseadus, Vabariigi Valitsuse määrus pedagoogide töötingimuste kohta ja Tallinna Linnavolikogu määrusega kinnitatud  Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

1.3.    Pedagoogide töötasu alammäär määratakse 35 tunni eest nädalas, teistel töötajatel 40 tunni eest nädalas.

1.4.    Töötasu alammäära määramisel pedagoogidele arvestatakse töötaja haridustaset, vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimistulemusi  ning Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud pedagoogide töötasu alammäära. Keskeriharidusega ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide töötasu alammäär on kuni 15% madalam kõrgharidusega pedagoogide töötasu alammäärast.

1.5.    Töötaja töötasu koosneb kuutöötasust ja erandjuhtudel lisatasust. Kuutöötasu makstakse töötajale tema töölepingujärgsete töökohustuste täitmise eest. Lisatasu makstakse täiendavate tööülesannete täitmise/lisatöö eest või nõutavast tulemuslikuma töö eest.

1.6.    Töötasu makstakse üks kord kuus töötaja pangaarvele iga järgmise kuu 7-ks kuupäevaks.

1.7.    Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasutuse töötasujuhendi §1lg(5)

2.    Töötasumäärad

2.1.    Töötaja töötasutingimustes lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel. Töötasu määramisel lähtutakse Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud kuutöötasu alammäärast, töötaja ametikohale ja kvalifikatsioonile vastavast töötasumäärast ning lasteaias kehtestatud töötasu maksmise juhendile.

2.2.  Kokkulepitud töötasutingimusi muudetakse poolte kokkuleppel või töötasu reguleerivate seaduste, valitsuse või linnavolikogu määruste muutumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

2.3.  Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

 

3.  KUU TÖÖTASU ALAMMÄÄRAD

3.1  Pedagoogide kuu töötasu alammäära kinnitab Tallinna Linnavolikogu, mille alusel lasteaed kinnitab ametijärkudest lähtuvalt pedagoogide kindlad kuu töötasu alammäärad kooskõlastatult hoolekoguga(lisa 1)

3.2  Töötasu määramisel arvestatakse pedagoogide haridustaset ja kvalifikatsiooni.

3.3.  Halduspersonali, spetsialistide, tööliste ja abipersonali kuutöötasu alammäärad kinnitatakse vastavalt(lisale 1), kuid mis ei tohi olla väiksem Vabariigi Valitsuse poolt määratud kuutöötasu alammäärast.

4.    LISATASUD, PREEMIAD

4.1.  Lisatasu võib maksta ühekordselt, tähtajaliselt või igakuiselt.

4.2.  Lisatasu võib määrata :

        - Täiendavate tööülesannete täitmise eest

         - Nõutavamast tulemuslikuma töö eest

          Lisatasud täiendavate tööülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma töö eest ja kokkuleppel tehtava töö eest ei või ületada 50% 
          ametikohale vastavast kuutasumäärast.

4.3.  Direktoril on õigus määrata töötajatele, aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires, ühekordseid erieesmärgilisi toetusi ja preemiaid. Töötajatele preemiate, toetuste ja täiendava tasude määramise käskkirjad kooskõlastatakse Tallinna Haridusameti juhatajaga.

 

Käesolevat töötasujuhendit rakendatakse alates 01.01.2011 ja muudetakse töötasu korraldatavate seaduste, Vabariigi Valitsuse  määruste või Tallinna Linnavolikogu määruste muutmise korral.

Viimati muudetud: 30.01.2014