Tallinna Allika Lasteaia töötasujuhend

Kinnitatud 05.03.2019 Tallinna Allika Lasteaia direktori käskkirjaga nr 1-8/3

Lähtuvalt Tallinna Allika Lasteaia põhimääruse & 14 lg 4 p 7 j p 10, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 18.12.2015a. määrusega nr 139 „Töötasu alammäära kehtestamine“ ning Tallinna Linnavolikogu 5.märtsi 2009 määruse nr 6; Tallinna Linnapea 07. märts 2014 käskkirjast nr PO-1/51 „Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted“; Tallinna Allika Lasteaia direktori 27.08.2018 käskkirjast nr 1-8/6 „Koosseisunimestiku kinnitamine“ ja Tallinna Linnavolikogu 13.09.2018 määrusest nr 18 „Tallinna linna 2019. Aasta eelarve“ & 2 lg 1p 17 ning Tallinna Linnavalitsuse 30.01.2019 määruse nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ & 2 p 2 ja p 4 alusel.

1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED

1.1  Käesolev töötasujuhend sätestab Tallinna Allika Lasteaias töölepingu alusel töötavate isikute töötasu, lisatasude, preemiate ja toetuste määramise tingimused.

1.2  Tallinna Allika Lasteaia töötajate töö tasustatakse TLS, Tallinna Allika Lasteaia põhimäärusest, Vabariigi Valitsuse määrusest töötasu alammäära kehtestamise kohta, Tallinna Linnavolikogu määrustest Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise aluste kinnitamise kohta ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadest.

1.3  Mõisted:

1.3.1        Töötasu, on tasu, mida makstakse töötajale töö eest vastavalt töölepingule. Töötasu koosneb töötasumäärast ja seaduses ettenähtud juhtudel makstavatest lisatasudest ja preemiatest.

1.3.2        Töötasumäär on töötaja töölepingu fikseeritud tasu, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.

1.3.3        Lisatasu on summa, mida makstakse töötajatele põhipalgale lisaks täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest, samuti preemiana tööandja ühepoolse otsuse alusel.

1.3.4        Punktides 3 ja 4 loetletud tasude määramisel tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas nimetada selle maksmise põhjendus ning periood, mille eest tasu määratakse. Nimetatud tasud kuuluvad töötasu hulka ja makstakse välja asutuse töötasu maksmise päeval Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja & 47 lõigete 1 ja 3 kohaselt.

2. TÖÖTASUSTAMINE

2.1 Pedagoogilise personali töötasustamisel võetakse aluseks pedagoogide töötasu alammääras (Lisa 1). Tallinna Allika Lasteaia direktoril on õigus määrata kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjendused:

2.1.1 Pedagoogilise personali töötasustamisel arvestatakse vastavust kvalifikatsiooninõuetele. Pedagoogidele, kellel on omandatud magistrikraad (MA) või vastav kvalifikatsioon makstakse kõrgemat töötasu.

2.1.2 Tööliste ja abipersonali töötasustamisel määratakse töötasudeks ettenähtud summa piires koosseisus ettenähtud töökohtadele vastavad töötasumäärad (Lisa 2).

2.1.3 Õppealajuhataja töötasu on rühmade arvust lähtuva direktori töötasu alammäärast kuus kuni 15% madala.

2.2 Tööliste ja abipersonali töötasu määramisel arvestatakse töö iseloomu, keerukust ja vastutuse määra.

2.3 Töötasudemääramine ja muutmine toimub lasteaiale eraldatud töötasudeks ettenähtud vahendite piires või seoses töötasu alammäära muutumisega.

2.4 Pedagoogilise tasemekoolituse edukalt lõpetanud (MA omandatud) pedagoogi töötasu muudetakse alates järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast.

2.5 Tallinna Allika Lasteaia direktori töötasumäära, lisatasud ja nende muudatused määrab Tallinna Haridusameti juhataja oma käskkirjaga.

2.6 Töötaja töötasu tingimused ja nende muudatused määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel, lähtudes töötaja kvalifikatsioonist, ametikohale kinnitatud töötasumäärast ning töötaja poolt täiendavalt täidetavatest tööülesannetest.

2.7 Kokkulepitud töötasustamise tingimusi muudetakse:

2.7.1 poolte kokkuleppel töötingimuste muutmisel;

2.7.2 töötasu korraldavate seaduste ja Vabariigi Valitsuse määruste muutmisel;

2.7.3 kokkulepitud töötasustamise tingimuste muutmisest on tööandja kohustatud töötajale ette teatama vähemalt üks kuu.

3. LISATASUD

Kui töötaja teeb talle kindlaksmääratud töö ajal tööandja taotlusel töölepingus ettenähtuga võrreldes lisatööd, makstakse talle lisatasu:

3.1 Asendustasu – ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutisel vaba töökoha ülesannete täitmise eest, kuiasendamine ei ole ette nähtud töölepingus või ametijuhendis;

3.2 Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest – töölepingus või ametijuhendis sätestamata tööülesannete täitmise eest;

3.3 Individuaalne lisatasu – tasu töötaja silmapaistvate teadmiste kogemuste oskuste või võimekuse eest ehk tasu nõutavamast tulemuslikuma töö eest;

3.4 Tulemustasu –perioodi tulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel tehtud töö või märkimisväärse tulemuse või asutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest.

3.5 Ületunnitöö või puuduva töötaja asendamise hüvitamine vaba aja andmisega või lisatasu maksmine määratakse kindlaks poolte kokkuleppel:

3.5.1 vaba aja andmine toimub poolte kokkuleppel;

3.5.2 ületunnitöö vormistatakse puuduoleva töötaja asendamine tööaja eest, mis ületab seadusega kehtestatud normeeritud tööaega.

3.6 Täiendavate tööülesannete täitmise eest kokku on töötajale lisatasu maksmise ülemmääraks kuus kuni 50% tema ametikohale määratud töötasumäärast.

3.7  Töötajatega sõlmitakse lisatöö ja/või ületunnitöö tegemiseks kokkulepped.

4. PREEMIAD JA TOETUSED

4.1      Tallinna Allika Lasteaia töötajatele võib direktori otsusel töötasuks ettenähtud eelarveliste vahendite olemasolul maksta ühekordset preemiaid ja toetusi:

4.1.1        töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse tööpanuse eest;

4.1.2        nõutavast tulemuslikuma töö eest preemia või lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse töö tulemuslikkuse hindamine töötajate kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab juhtkond.

Hindamine lähtub asutuse kinnitatud arengukavast ning selle täitmisest;

4.1.3        lasteaia ürituste eduka korraldamise eest;

4.1.4        individuaalse tööalase edukuse eest ajavahemiku ja tehtud töö iseloomu ära näitamisega;

4.1.5        lastega osalemise eest ülelinnalisel võistlusel, konkursil, näitusel ja auhinnalise koha või äramärkimise saavutamine;

4.1.6        silmapaistvalt heade tööalaste saavutuste eest õppeaasta jooksul;

4.1.7        lastevanemate poolt tunnustatud (rahulolu uuringu ja suulise tagasiside alusel).

4.2      Toetus – tasu, mis ei ole seotud tööülesannete täitmisega, maksmine eelarvevahendite olemasolul toimub alljärgnevalt:

4.2.1        lapse sünnitoetus (ühe lapse kohta) kuni 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast (edaspidi töötasu alammäär);

4.2.2        matusetoetus (vanemad, abikaasa, lapsed) – kuni 70% töötasu alammäärast;

4.2.3        toetust õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul) kuni töötasu alammäära kahekordses ulatuses;

4.2.4        toetus töösuhte lõppemisel seoses töötaja surmaga – töötaja lähedastele avalduse alusel makstavtoetus töötaja matusekulude osaliseks katmiseks (näidates käskkirjas toetust saava isiku nime, isikukoodi, aadressi ja pangakonto numbri) kuni töötasu alammäära kahekordses ulatuses.

4.3      Töötajale preemia, nõutavamast tulemuslikuma töö eest täiendava töötasu määramine ja punktis 4.2.3 nimetatud toetus kooskõlastatakse eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga.

4.4      Hoiatuste kehtimise ajal töötajale toetusi ja preemiaid ei maksta.

4.5      Ühekordsed toetused, boonused ja preemiad vormistatakse direktori käskkirjaga, lisatasud kokkuleppena.

4.6      Preemiad ja boonused makstakse välja asjaomasele tööperioodile järgneval töötasu maksmise päeval.

4.7      Tulemustasu makstakse välja igakuise lisatasuna.

5. PUHKUSETASU ARVESTAMINE JA VÄLJAMAKSED

5.1      Puhkusetasu (sh  õppepuhkuse tasu) arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja &-de 48 ja49 alusel;

5.2      Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu töötasu väljamaksmise päeval koos vastava arvestuskuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse.

5.3      Koolitusel osalemiseks antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

5.4      Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest.

5.5      Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja & 49 lõigete 1 ja 2 alusel.

5.6      Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitis ning väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetav tasu arvutatakse Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja & 49 lõigete 3 ja 4 alusel.

6. TÖÖTASU MAKSMISE KORD

Töötasu ja lisatasusid makstakse üks kord kuus vastavalt Tallinna Allika Lasteaia töökorraldusreeglites fikseeritud ajal töötaja poolt esitatud avalduses näidatud panga arvelduskontole.

7. RAKENDUSSÄTTED

7.1      Käesolevat töötasujuhendit rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 05.03.2019