Tallinna Transpordiameti tutvustus

Vabaduse väljak10.jpgAadress: Vabaduse väljak 10, 
10146 Tallinn
Telefon: 640 4618
E-post: tta@tallinnlv.ee
Registrikood: 75028252
Ameti juhataja: Andres Harjo


Ameti tegevusvaldkonnad:

 • Tallinna linnas linnatranspordi ja liikluskorralduse arengu planeerimine, suunamine, koordineerimine ja korraldamine;
 • Tallinna linnas häireteta, sujuva, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustava liikluse tagamine.


  Tallinna Transpordiameti teenused.

Tallinna Transpordiamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • kooskõlastada arengukavasid, planeeringuid ja projekte ning nende lähteülesandeid;
 • teha ettepanekuid linna eelarvestrateegia koostamiseks, sh ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva põhitegevusalaga linna või linna osalusega äriühingute ning ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva eesmärgiga linna või linna osalusega sihtasutuste ja linna osalusega mittetulundusühingute arengute osas;
 • korraldada linnatranspordi valdkonnas rahvusvahelist koostööd, sh Euroopa Liidu alast tegevust;
 • korraldada linnatranspordi- ja liiklusuuringuid ning projektide koostamist;
 • pidada linnatranspordi-, parkimis- ja liikluse andmekogusid ning muid ameti põhiülesannete täitmiseks vajalikke andmekogusid;
 • korraldada linnale kuuluvate sadamarajatiste käitamist ning koordineerida sadamate ja linna territooriumil paiknevate maismaaühenduste vahelist liiklust;
 • korraldada ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist;
 • määrata kindlaks ühistranspordi teenindustaseme normid linnaliinidel ja tagada koos vedajatega nende järgimine;
 • kujundada linna ühistranspordi liinivõrk arvestades maakondlikku ja üleriigilist liinivõrku;
 • kehtestada ja kooskõlastada ühissõidukiliinide marsruudid, peatused ja töörežiim;
 • töötada välja linnaliinide sõiduplaanide koostamise nõuded ja nende esitamise, läbivaatamise, muutmise ja kinnitamise kord ning kinnitada sõiduplaanid;
 • vaadata läbi ja kooskõlastada linna teenindavate maakonnaliinide sõiduplaanid ja esitada ettepanekud nende muutmiseks;
 • töötada välja linna ühistranspordi avaliku liiniveo sõidupiletid ja nende hinnad;
 • luua linna ühistranspordi ühtne piletisüsteem ja tagada selle toimimine, tagada sõidupiletite müügi korraldus ning korraldada tasu kogumine;
 • kontrollida ühissõidukipeatuste tehnilist varustatust ja korrashoidu;
 • rakendada meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks;
 • korraldada vedajate valimiseks avaliku liiniveo ja kommertsliiniveo avalikke konkursse ja sõlmida linnavalitsuse volituse alusel vedajatega avaliku teenindamise ja kommertsliiniveo (kaasa arvatud eriotstarbelise) lepingud;
 • menetleda sõitjateveo liinilubasid ja muid ameti põhitegevusest tulenevate erilubade taotlusi, lubasid väljastada, peatada ja kehtetuks tunnistada;
 • teostada järelevalvet liinilubade ja muude ameti tegevusest tulenevate erilubade nõuete ning avaliku teenindamise lepingute üle;
 • rahastada avalikku liinivedu avaliku teenindamise lepingute alusel linna eelarvest ette nähtud vahenditest, riigieelarvest ja ettevõtjate sihteraldistest;
 • korraldada liiklusohutusalast tööd ja liikluskasvatust;
 • korraldada sõidukite parkimist;
 • kooskõlastada tee ja tänava liikluse ajutise sulgemise taotlusi, väljastada sulgemislubasid ja teostada järelevalvet;
 • kooskõlastada avaliku ürituse lubasid ja tänavakaubanduse taotlusi;
 • kooskõlastada tee- ja tänavavalgustuse rajamise projekte;
 • korraldada teede ja tänavate sulgemise maksu haldamist vastavalt maksukorralduse seadusele, kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu määrusele;
 • korraldada parkimistasu kogumist ja maksmise kontrolli, teha viivistasu otsuseid ja nõuda sisse parkimise viivistasu ning lahendada viivistasu otsuste peale esitatud vaideid;
 • kooskõlastada liiklusskeeme ja teha nende parendamise ettepanekuid;
 • korraldada linnaliiklust liiklusmärkide, teemärgiste, fooride, piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega, tellida liikluskorralduse tehnilisi vahendeid ning korraldada nende paigaldamist ja hooldamist;
 • lahendada liiklusväliste teabevahendite ülespanekuga seotud küsimusi ning kooskõlastada liiklusväliste teabevahendite asukohad;
 • tagada valgusfooride ja foorijuhtimiskeskuse töö;
 • teostada järelevalvet liikluskorraldusvahendite ja liiklusväliste teabevahendite nõuetekohase paigaldamise üle;
 • töötada välja ameti pädevusse kuuluvates valdkondades Tallinna õigusaktid;
 • täita väärteomenetluse seadustikust tulenevaid ülesandeid linnavalitsuse volitusel;
 • korraldada ametile valitsemiseks antud linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;
 • osaleda Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja täita kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevaid ülesandeid;
 • kooskõlastada ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva põhitegevusalaga linna või linna osalusega äriühingu ning ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva eesmärgiga linna või linna osalusega sihtasutuse ja linna osalusega mittetulundusühingu olulisi tehinguid linna õigusaktides sätestatud korras.

Viimati muudetud: 18.02.2022