Üürilepingu pikendamine

Viimati muudetud 09.12.2016

Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2016 korralduse nr 1840-k alusel pikendatakse OÜ–ga GoNetwork (registrikood 12267949) Mustamäe tee 59 hoone neljanda korpuse teise korruse koridori lae osa (edaspidi äriruum) üürilepingut kuni 31. oktoobrini 2017.

Äriruumi kasutatakse GSM ülekandevõrguseadme hoidmiseks, äriruumi kasutusega kaasneb õigus paigaldada hoone neljanda korpuse teise korruse fassaadile antennid ja aparatuur ning ühendada omavahel kaablitega ülekandevõrguseade, antennid ja aparatuur.

Üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

  1. äriruumi kasutamise eest üüri 3,7 eurot kuus;
  2. äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning üüritava äriruumi eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt äriruumi suurusega.

Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

  1. üürnik tagab tasuta traadita avaliku andmeside üheaegselt kuni kolmekümnele kasutajale Mustamäe tee 59 hoones;
  2. üürnik hoidub tugijaama ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada üüritava linnavaraga samas hoones asuvate raadio- ja telefoniseadmete häireid;
  3. üürileandja ei parenda üürile antavat äriruumi, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;
  4. äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“;
  5. äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;
  6. üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus on alates 1. novembrist 2016.
Ametlike teadete nimekiri