Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid  2020/2021. õppeaastal

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid või võõrkeele riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise keeletesti/eksami,  gümnaasiumi koolilõpueksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad kinnitatakse igaks õppeaastaks haridus- ja teadusministri määrusega.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

 

Riigieksamite  ajad ja vormid:

  •   Eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  •   Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
  •   Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
  •   Matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

 

Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 19. augustiks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

Põhikooli lõpueksamid 2020/2021. õppeaastal

  •   Eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  •   Matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;


  Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;


  Valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  Valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Põhikooli valikaine eksami valib õpilane 1.veebruariks, 2021.a

 

 

Tasemetööde ajad 2020/2021. õppeaastal

  4. klassi tasemetööd on järgmised:
  Loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  Matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

  7. klassi tasemetööd on järgmised:
  Loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  Matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

 

 

 

 

Viimati muudetud: 19.10.2020