TAG Sihtasutus

Tallinna 49. Keskkooli Sihtasutus (49 SA) , registrikoodiga 90000386, on lastevanemate poolt 1997. aastal määramata tähtajaks moodustatud mittetulunduslik ühendus, mille põhieesmärgiks on haridust toetavate projektide finantseerimine ning tingimuste loomine kooli edukaks tegevuseks.

49 SA asutajateks olid Raivo Arengu, Boris Gordon, Heiki Saal.

Seose kooli nime muutumisega 2002. aastal nimetati Tallinna 49. Keskkooli Sihtasutus 2010.a ümber Tallinna Arte Gümnaasiumi Sihtasutuseks (TAG SA).

TAG SA tegevust kavandab, kontrollib ja teostab järelvalvet SA nõukogu. Nõukogu liikmete koosseisu kinnitab kooli hoolekogu.

2010 aastast on nõukogu liikmeteks lapsevanemad Siret Liivamägi, Rein Luhaorg, Verner Mättas ja Mustamäe LOV esindaja Gerd Tarand.

TAG SA nõukogu otsuseid viib ellu sihtasutuse juhatus. Juhatuse liikmed määrab SA nõukogu. Sihtasutuse juhatusse kuuluvad Heli Mänd, Sirje Ebral.


Tegevussuunad

Kooli keskkonna parendamine ja turvalisuse suurendamine.

Hariduslike erivajadustega õpilaste(andekate) arengu toetamine (ainevõistlustel, konkurssidel, näitustel osalemise finantseerimine);

Kooli õpilasürituste kaasfinantseerimine;

Koolimeedia arengu toetamine;

Õpilaste ja lapsevanemate koolitamine (lektori- ja / või osalemistasud, transpordikulud jne).

TAG SA nõukogul on õiguse otsustada rahastamise prioriteetide üle ning vajadusel käivitada enam rahastud projektid, kasutades selleks ka teisi laekunud annetusi.

Soovituslikuks annetussumma on 7€ aastas. Kui Artes õpib ühest perest kaks või enam last, on aastaseks soovituslikuks annetussummaks 10 €.Tallinna Arte Gümnaasiumi Sihtasutustele saab teha annetusi:

Saaja: Tallinna Arte Gümnaasiumi SA , registrikood 90000386
Konto: EE712200001120188283
Selgitus: Annetus, õpilase nimi ja klass, õppeaasta, maksja ees- ja perekonnanimi ning isikukood


Palume Teid Arte Gümnaasiumi tegevust toetada. Teie toetus ja selle läbi osalemine Arte Gümnaasiumi arengus on väga oluline!

Viimati muudetud: 29.01.2020