Üleminekuklassid

1. 2. – 9. klassi võetakse vastu koolikohustuslikud õpilased vabade õppekohtade olemasolul.

2. Õpilaste vastuvõtt ühest koolist teise üleminekul toimub üldjuhul õppeaasta lõpul. Erandjuhul võib õpilast vastu võtta ka õppeaasta jooksul, kui selleks näidatakse taotluse esitaja poolt ära vältimatu vajadus.

3. Kui põhikooli klassidesse on kandideerijaid rohkem kui vabu õppekohti, arvestab kool õpilaste eelnevate aastate õpitulemusi ning eelistab kõrgemate õpitulemustega õpilasi.

4. Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud avaldusega koos esitatud dokumentide alusel.

 5. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

  • välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  • isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  • isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppekava järgi ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
  • isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
  • kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

6. Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

7. Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kirjaliku avalduse, millele lisab:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • kui avalduse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte. Sisseastuja või vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral;
  • kinnitatud väljavõtte varasematest õpingutest;
  • gümnaasiumisse astujal põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega,
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist juhul, kui sisseastuja asub õppima väljastpoolt Tallinna linna;

8. Gümnaasiumi kandideerija puhul arvestab kool põhikooli lõputunnistuse ja seniste gümnaasiumiõpingute tulemusi.

9. Gümnaasiumisse kandideerijal tuleb sooritada vastuvõtukatsed: · Riiklikust õppekavast lähtuvad kirjalikud sisseastumistestid: eesti keel, matemaatika, inglise keel; · Osaleda vestlusel, kus selgitatakse välja õpilase kooli- ja gümnaasiumi õppesuunavaliku motivatsioon ja eelistused, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus ning teistest maakondadest kandidaatide puhul ka Tallinnas õppima asumisel elukohaga seotud võimalused.

10. Otsus õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse põhikooli kandideerija vanemale teatavaks e-kirjaga õppeaasta keskel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul ning uuest õppeaastast kooli vahetamise puhul hiljemalt 20. juunil.

Viimati muudetud: 17.01.2020