Vastuvõtu kord

1    TAG-i kümnendatesse klassidesse kandideerivate õpilaste kirjalikud testid viiakse 

          läbi IV õppeveerandi alguses õppetöövälisel ajal;

1.1   Kirjalikud testid (hinnatakse 10 palli süsteemis) sisaldavad:

 • eesti keel ja kirjandus- tähe ortograafia, interpunktsioon, õigekeelsuse ning eesti keele ja kirjanduse põhimõistete ülesandeid

 •  inglise keel- kirjalik eneseväljendusoskus( nt ajavormid, passivi moodustamine, sõnade järjekord lauses, lühikirjand

 • matemaatika- avaldise lihtsustamine, võrratuste lahendamine, protsentarvutus,  lineaar- ja ruutfunktsioonid, võrrandite koostamine, ülesanded geomeetriast;

 1.2  Testide sooritamise kuupäev ja ajakava avalikustatakse kooli veebilehel 1.veebruariks;

 1.3   Testide sooritamiseks palume registreeruda telefonidel 6515461; 6515463 või

             kooli veebilehel;   

2.     Testid edukalt läbinud kandidaat kutsutakse vestlusele aprilli kuu jooksul.

            õppetöövälisel ajal;

2.1   Õpilaskandidaatidega vestlustes käsitletavad teemad:

 • eesmärgid ja väärtushinnangud;

 • huvid, senised saavutused;

 • TAG-i kodukord ja õppesuunda täiendavate ainete valikud;

2.2   Tutvumisvestlusele tuleva õpilase isiku tuvastamiseks on vajalik kaasa võtta

           õpilaspilet ja klassitunnistus või selle koopia;

3       Testide läbiviimiseks moodustatakse TAG-i direktori käskkirjaga komisjoni koosseis

            ja kinnitatakse töökorraldus. Komisjoni koosseisu kuuluvad kooli direktor, direktori

            asetäitja õppekasvatustegevuse alal, eesti- ja võõrkeele ning matemaatikaõpetajad;

4       Komisjoni ülesandeks on kirjalike tööde koostamine, läbiviimine ja hindamine;

5      Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda tema hinnatud töödega ja saada selgitust 

            tulemuste kohta;

6      Vestlusvooru ja testid läbinud õpilase taotlusi 10.klassi vastuvõtuks võetakse koolis  vastu 15.-27. juuni

           Nõutavad dokumendid :

 • kirjalik taotlus (TAG-is väljatöötatud vorm)

 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega

 • 9.klassi tunnistus

 • sünnitunnistuse koopia (õpilasraamatu täitmiseks)

 • 2 pilti ( õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks);

7  Kui kirjalikke taotlusi TAGi 10 klassi on laekunud rohkem kui klassis on õppekohti,  

          on koolil õigus koostada hiljemalt 27. juuniks kirjaliku taotluse esitanud õpilaste

          pingerida. Pingerea koostamisel lähtutakse alljärgnevatest kriteeriumitest

7.1    tulemused vastuvõtu testidel

7.2    õpitulemused põhikoolis (sh lõpueksamite tulemused)

7.3     õpilase huvialad ja soov ennast arendada lähtudes kooli õppesuundadest

7.4    õpilase väärtushinnangud vastavad meie koolis oluliseks peetavatele väärtustele 

            ja õpilane juhindub nendest oma igapäevases käitumises

7.5     õpilaskandidaadi valmisolek olla loov, õpihimuline

 

8 Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks

         hiljemalt 1. juuliks kooli veebilehe kaudu, e-kirjaga , eKooli registreerimise kaudu ;

9  Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool TAG-i

        10. klasside õpilaskandidaatide nimekirja;

10  Õpilane saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul, kui õpilase vanem/

         seaduslik esindaja soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

         Kool, saades vastava taotluse, arvestab õpilaskandidaadi TAG-i nimekirjast välja;

11  Vabanenud kohtadele saavad õpilased kandideerida augustikuu jooksul ja   

         õpilaskandidaadiga viiakse läbi kirjalikud testid ja vestlus õppealajuhatajaga

         kokkulepitud ajal. 

 

Viimati muudetud: 22.10.2019