Vastuvõtu kord

1. Vastuvõtt 1. klassi

1.1. 1. klassi toimub vastuvõtt vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus).

1.2. Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.

1.3. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas märke isikute kohta, kes teavitasid või kelle seaduslik esindaja teavitas elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest määruses esitatud tähtajaks.

1.4. Vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine toimub arvestades Tallinna Linnavalitsuse määruses sätestatud ajakava ning avalduste laekumise järjekorda.

1.5. Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse (Kooli astuja taotlus), millele lisab:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)
  • ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  • koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka
  • lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
  • ärakirja või väljavõtte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • digifoto eõpilaspileti jaoks (foto palume saata emailile madis.ait@arte.edu.ee ning märkida kirjas õpilase eesnimi, perekonnanimi ja isikukood).

1.6 Juhul kui 1.klassi vabadele kohtadele soovib õppima asuda rohkem lapsi kui on vabu
õppekohti, siis juhindub kool nende vastuvõtmisel õpilase elukoha lähedusest koolile, sama pere teiste laste õppimisest samas koolis ja võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.

Lisainfo: õppealajuhataja Heli Mänd, Heli.Mand@arte.edu.ee

Viimati muudetud: 16.06.2020