Lasteaia missioon ja visioon

Tallinna Asunduse Lasteaia missioon on:  

Kostöös peredega ning lähtudes lapsekeskse metoodika põhimõtetest toetame lapse füüsilist, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut, pakkudes talle erinevaid teadmisi, oskusi ja kogemusi - nii kasvab lapsest igakülgselt loov isiksus.  

Tallinna Asunduse Lasteaia visioon on:  

Kaasaegses mängu- ja õpikeskkonnas tegutseb loov ja rõõmsameelne laps, kelle individuaalsust arvestatakse koostöös tema perega.  

Meie lasteaed on koht, kus:  

  • lapsest kasvab iseseisvalt otsustav isiksus    
  • lapsele on loodud turvaline ja hooliv keskkond igakülgseks arenguks    
  • toimub pidev koostöö lastevanematega, andmaks neile nõu nii    kasvatus- kui õppeküsimustes    
  • lastega tegeleb ühtne arenemisvõimeline meeskond, kes lähtub kogu oma tegevuses lapse huvidest ja vajadustest    

Laste õpetamisel ja kasvatamisel lähtutakse lapsekeskse metoodika põhimõtetest, väärtustades järgmisi põhimõtteid:   

  • Mängulisus      

Laps õpib iga päev midagi uut läbi mängu. Õppimine ja arenemine toimub mängu kaudu. Täiskasvanute ülesanne on tagada turvaline ja lapsekeskne keskkond mängimiseks.   

  • Individualiseerimine      

Et osata individualiseerida, peavad täiskasvanud teadma lapse tervist, kehalist, vaimset ja emotsionaalset arengut. Täiskasvanud jälgivad last ning annavad hinnangu tema arengule. Vajadusel koostatakse individuaalne õppeplaani.  

Individualiseerimise peamiseks toetajaks on lapsekeskne rühmaruum, kus tegevuskeskustes on lastele planeeritud nende arengutasemele vastavad tegevused ning lastele on antud    võimalus ise valida tegevuse aeg ja koht.   

  • Valikuvõimaluste loomine      

Täiskasvanud loovad rühmaruumi korralduse abil lastele valikuvõimalused. Sobivaim selleks on tegevuskeskuste põhimõtetel toimiv rühmaruum. Tegevuskeskustes on lastele antud  võimalus olla isikupärane ning vastavalt võimetele ja huvidele valikuid teha.   

  • Perekonna osalus      

Olulisel kohal on suhtlemine lasteaia ja lapse pere vahel. Pered on alati oodatud lasteaeda mängima, abistama ja õpetajatega kohtuma. Peresid julgustatakse ühinema laste tegevustega ja lastele tutvustama oma oskusi.

Viimati muudetud: 16.05.2018