Õppeaasta üldeesmärgid

Õppe- ja tegevuskavade planeerimisel lähtuvad pedagoogid õppeaasta  prioriteetidest ning lasteaia õppekavast ja arengukavast ning rühma eripärast. 2019/2020  õppeaasta eesmärk on:

ARENDADA LAPSE AKTIIVSUST, KOOSTÖISUST JA ISESEISVUST LÄBI HEA ALGUSE KESKKONNA JA AKTIIVÕPPEMEETODITE.

Õpetaja planeerib õppe- ja kasvatustegevusi lapsekeskse metoodika (Hea Algus) põhimõtetest lähtuvalt. Lapsekeskse metoodika põhimõtetes on kesksel kohal mängulisus, individualiseerimine, valikuvõimaluste loomine ja perekonna osalus. Lapsekeskse metoodika kohaselt on lapse roll olla aktiivne õppija, olla koostöine ning iseseisev. Õpetaja peamiseks ülesandeks on muuta õppimine huvitavaks, olla lapsele toetajaks ja abistajaks.

Õppemeetoditena rakendatakse aktiivõppemeetodeid – projektõpe, probleemõpe, avastusõpe, robootika ja õuesõpe. Lapsed kaasatakse õppetöö planeerimisse ja korraldusse – neile antakse võimalus valida teemat ja metoodikat. Õpetaja võtab planeerimisel arvesse laste arvamusi ning tagab lastele aktiivseks tegutsemiseks sobiva ja arendava keskkonna, mis on varustatud innovaatiliste ja lastele huvitavate vahenditega.

Viimati muudetud: 11.09.2019