Õppeaasta üldeesmärgid

Õppe- ja tegevuskavade planeerimisel lähtuvad pedagoogid õppeaasta  prioriteetidest ning lasteaia õppekavast ja arengukavast ning rühma eripärast. 2017/2018  õppeaasta eesmärk on:

ARENDADA LAPSE ISESEISVUST, ENESEKINDLUST, LOOMINGULISUST NING VASTUTUSTUNDLIKUST, KASUTADES SELLEKS MÄNGU, INNOVAATILISI METOODIKAID NING ERINEVAID ÕPIKESKKONDI.

Läbiviidavad õppe- ja kasvatustegevused planeeritakse lähtuvalt MÕK (muutunud õpikäsituse) põhimõttetest – kesksed on mäng, loovus ja ettevõtlikkus. Lapsed on kaasatud õppetöö korraldusse, nad osalevad teema ja metoodika valimisel õppekavast lähtuvalt – õppetöö korraldatud laste arvamusi arvestades. Aktiivseks tegutsemiseks lastele on tagatud eluline keskkond, õpitav on tugevamini seotud igapäevaelu teemadega. Õpetaja poolt valitud õppemeetodid on paindlikku aja- ja ruumikasutuse ning rikkalikku õppe- ja abivahendite varamuga. Õpetaja on tegevuse initsieerija ja kaudne suunaja, teadmusloome juht kui otsene teadmiste vahendaja.

Viimati muudetud: 16.05.2018