Struktuurplaani alusandmed

Põhja-Tallinna uue avaliku ruumi struktuurplaan  (21,5MB) 

Põhja-Tallinna uue avaliku ruumi plaanilahendusele esitatud ideed.  Põhja-Tallinna uue avaliku ruumi ideekorje toimus läbi AvaLinn äpi 18.01-18.02.2018.

Põhja pst liikluslahenduse osas kaalume kolme alternatiivset lahendust. Sõiduteed planeerime rahustatud liikluse põhimõttel – sõidukiiruseks on 30 km/h, kasutame tõstetud ülekäigukohti, rajame võimalikult kitsad sõidurajad ja loome uut tänavadisaini.

Variant 1  (5MB)
Rannamäe teelt likvideerime autoliikluse ning paigutame selle Põhja puiesteele kahele poole olemasolevat pärnaalleed 2+2 sõiduradadena. Kergliiklustee jätame kahe sõidusuuna vahele.

Muudetud on ristmike lahendusi ja geomeetriat (pöörderaadiuste vähendamine), et vastavalt struktuurplaanile suureneks haljasalade ning jalgratta- ja jalgteede pindala. Kalasadama ja Suur-Rannavärava tänavate ristmikel on võimaldatud ka tagasipöörde sooritamine. See on vajalik, et vähendada ümbersõite, sest Suurtüki tänavalt Põhja pst-le ja Põhja pst-lt Suur-Rannavärava tänavale ei ole võimalik  sooritada vasakpöördeid.

Variant 2 (5MB) – kajastub pilootala struktuurplaanis. 
Lahendusega on kavandatud kogu liikluse suunamine Põhja pst koridori, projekteerides ristlõikesse 2+2 sõidurada. Kitsaste tingimuste tõttu on sõidurajad projekteeritud minimaalse laiusega. Vaatamata sellele tuleb likvideerida Skoone bastioni põhjaküljes välimine, kehvas seisus puuderida. Hinnanguliselt on selle variandi liiklusvoo läbilaskevõime väiksem kui alternatiiv 1 korral.

Sellise lahendusega säilitame kompaktse avaliku ruumi pärnaalleest bastioni poole. Terviklikule alale saame rajada turvalised ning mugavad jalg- ja rattateed, mis tugevdavad ühendust Põhja-Tallinna ja kesklinna vahel. Lahendus taastab bastionaalvööndi pargiringi terviklikkuse.

Variant 3 (5MB)
Rannamäe teel säilitame ühe sõiduraja (sadama suunas), kus liiklus on rahustatud ning teise olemasoleva sõiduraja arvelt rajame laia kergliikluse ala (sarnaselt Soo tn-le). Põhja pst-le jätame kolm sõidurada millest üks on suunaga sadama poole ning kaks Põhja-Tallinna poole.

Variant 3 lahendusega on püütud võimalikult palju puid säilitada ning tagada säilivatele puudele paremad kasvutingimused. Vaatamata sellele tuleb ikkagi likvideerida ca 60 puud. Sellega laieneb jalakäijate ala endise Ilmarise kompleksi ja Põhja puiestee vahel.

Hinnanguliselt on selle lahenduse korral liiklusvoo läbilaskevõime kõige väiksem. Näiteks Kalasadama tänavalt on võimalik vasakpööret sooritada ainult ühelt sõidurajalt.

Allikas: Tallinna linnaplaneerijad, liikluslahendused teostas Teedeprojekt OÜ

AL-Joonis-horisontaal.png

Eesmärk: planeerime inimsõbraliku linnaruumi

Tallinna linnaplaneerijad usuvad, et inimsõbraliku linnaruumi saab luua vaid koostöös, kaasates planeerimisfaasis erinevaid huvigruppe kodanikeühendustest ettevõtjateni. Projekt keskendub PPP (public-private-people partnership) kaasamisele.

Tallinnas kohtutakse projekti vältel linnaruumi arengust ja pilootalast huvitatud isikutega, et kaardistada ootused Skoone ala kasutusele, leida alale parim võimalik funktsioon, elavdada selle kasutust.

Linnaplaneerijad koostöös Tallinna Ülikooliga korraldavad töötubasid, et diskuteerida võimalike ruumiliste lahenduste üle ning üheskoos jõuda lähemale vajadustele vastavale linnakeskkonnale.  

2017. aastal loodi Tallinnas linnaplaneerimise koosloome äpp, mille abil koguti projekti pilootala struktuurplaani kohta ettepanekuid. Äpi laiem eesmärk on teavitada inimesi uutest arendustest ja avaliku ruumi muudatustest linnas ning julgustada inimesi Tallinna linnaplaneerijatele ettepanekuid esitama juba planeerimisfaasis.

Projekti konsortsium, kuhu kuuluvad lisaks linnadele ka uurimisasutused Turu Ülikool ja Nordregio, töötab välja kõiki osapooli (maaomanikud, arendajad, planeerijad, linnakodanikud)  hõlmava linnaplaneerimise alase koostöömudeli nn pruunala integreerimiseks linnaruumi.

Telliskivi Creative city pic2 drone author Kristjan Herkül.jpg

Foto: K.Herkül

Viimati muudetud: 12.10.2018