Tallinna planeeringute registri veebiküsitluse tulemused

Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldas 2016. aasta kevadel veebiküsitluse, et selgitada välja kasutajate rahulolu Tallinna planeeringute registriga.    

Küsitluse eesmärk oli saada tagasisidet TPRi teenustele ning ettepanekuid registri edasiarendamiseks, samuti uuriti registri kui avalikkuse kaasamisvahendi toimivust planeeringute menetlemisel. Ankeet oli suunatud inimestele, kes on huvitatud Tallinna linna ruumilisest arengust, sõltumata sellest, kas nad on TPRi varem kasutanud või mitte. Küsitlusperioodi (9.-31. mai 2016) jooksul laekus kokku 212 täidetud ankeeti.

Tutvu Tallinna Planeeringute Registri küsitluse aruandega.

Enamus küsitluses osalenutest olid varem TPRist kuulnud ning seda ka kasutanud. See on seletatav sellega, et ankeet  suunati lisaks avalikkusele neile inimestele, kelle puhul võis eeldada TPRi kasutamist, aga võib arvata, et laiem avalikkus on TPRist kindlasti vähem teadlik.    

TPRi puhul hinnatakse kõige rohkem seda, et tegemist on kaasaegse ja kättesaadava võimalusega olla kursis Tallinna planeeringutega. Hinnang TPRi kasutusmugavusele on veidi üle keskmise, 5- pallilisel skaalal 3,4. Peamisteks TPRi probleemideks on kasutajate arvates registri liigne keerukus, registris oleva info mittetäielikkus ning mõned tehnilised probleemid.

Enamus TPRi kasutajatest leiab, et TPR aitab hästi kaasa planeerimisalase läbipaistvuse suurendamisele ning pakub piisavalt võimalusi huvilistel osaleda planeeringute menetluses. Registri praegused probleemid (info mittetäielikkus, keerukus) vähendavad aga vastajate arvates läbipaistvust ja kaasamisvõimalusi. Probleemiks peetakse ka planeeringute protsessi keerukust ja aeglust.

TPR pakub huvi ka senistele mittekasutajatele - enamus vastajatest, kes polnud enne seda küsitlust TPRist kuulnud või kasutanud, arvavad, et nad edaspidi valiksid TPRi, et olla kursis Tallinna planeeringutega.

Nutiseadmetes on TPRi kasutatud seni suhteliselt vähe, peamiseks probleemiks peetakse nutiseadmete ekraanide väiksust, samas polegi register kui töökeskkond mõeldud kasutamiseks väikse ekraaniga seadmel.

Muuhulgas tutvustati vastajatele Tallinna Linnaplaneerimise  Ameti ideed töötada välja nutiseadmetele kohandatud lahendus, mille kaudu saaks linnakodanik planeeringute kohta lihtsamini infot ning kaardil ettepanekuid esitada. Sellise rakenduse vajalikkuse ja potentsiaalse kasutuse küsimustes jagunesid vastajad laias laastus kahte võrdsesse gruppi – ühed peavad seda vajalikuks ja sooviksid seda ise kasutada ja teised mitte. Vastaja vanus mängib selles küsimuses suurt rolli – nooremad vastajad suhtuvad rakendusse positiivsemalt kui vanemad vastajad. Rakendusse skeptiliselt suhtuvad vastajad arvavad, et TPRi on arvutis mugavam kasutada. Rakendusse positiivselt suhtuvad vastajad hindavad rakenduse kaasaegsust ning kättesaadavust igal ajal ja igas kohas.  

Küsitlusuuring viidi läbi Kesk-Läänemere programmi projekti Baltic Urban Lab raames. 

Viimati muudetud: 15.06.2017