Lasteaed Delfiin kohatasu ja toiduraha

 

Väljavõte Tallinna Lasteaia Delfiin kodukorrast

Kinnitatud direktori käskkirjaga 20.01.2016 nr 1-1 / 2

 

Lasteaiaga kaasnevad kulutused

Lapse lasteasutusse minekuga kaasnevad järgmised kulutused:

 

• Toidu päevaraha on 2,05 eurot aiarühmas ja 1,80 eurot sõimerühmas alates 01.06.2017.a. Alus: Hoolekogu otsus 2-6/3, 17.04.2017.a.

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

                                                                                                                                                              Tallinn          20. september 2017 nr 29

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.

 

• Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus alates 01.01.2020

• Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta, kelle lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus, on 78,26 eurot kuus alates 01.01.2020

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78

Viimati muudetud: 02.01.2020