Nõmme linnaosa üldplaneering (vastu võetud)

Üldplaneeringu eesmärk

Nõmme linnaosa üldplaneeringuga määratakse linnaosa territooriumi ruumilise arengu ja maakasutuse põhimõtted ning antakse regulatsioon ehitamiseks. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisel, projekteerimisel ja ehitamisel Nõmme Linnaosas.

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu menetlusdokumendid

 1. Nõmme linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Nõmme linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjon)
 3. Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)
 4. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH aruanne
 5. Nõmme linnaosa üldplaneeringu KSH heakskiidetud
 6. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (12.2011)
 7. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kooskõlastuste tabel (02.2017)
 8. Nõmme linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine (Tallinna Linnavolikogu 04. mai 2017 otsus nr 47)
 9. Nõmme linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmise eelnõu
 10. Nõmme linnaosa üldplaneeringu avalike arutelude salvestused (12. ja 26. oktoober, 21. ja 22. november ja 28. ja 29. november 2017 ning 14. veebruar 2018).
 11. Nõmme linnaosa üldplaneeringu ettepanekute või vastuväidete koondtabel
 12. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringule esitatud rohevõrgustiku alade ulatust ning neile jäävatele aladele ehitamise võimalusi puudutavate ettepanekute ja vastuväidete osas (17. september 2019)
 13. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskusaladele seatud tingimustega seotud ettepanekute ja vastuväidete osas (17. september 2019)
 14. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringule esitatud ühendusteede ja tehnovõrkudega seotud ettepanekute ja vastuväidete osas (17. september 2019)
 15. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringule esitatud miljööväärtuslikke hooneid ja alasid puudutavate ettepanekute ja vastuväidete osas (16. september 2019)
 16. Rahandusministeeriumi seisukohad Nõmme linnaosa üldplaneeringule Maa-ameti poolt esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas (13. detsember 2019)
 17. Järelevalve heakskiit (03. november 2020)

----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu seletuskiri ja kaardid

 1. Seletuskiri
 2. Maakasutus
 3. Rohevõrgustik
 4. Asendiskeem
 5. Piirangud ja väärtused
 6. Sotsiaalne infrastruktuur
 7. Tänavad
 8. Rattateed ja liikumisrajad
 9. Ühistransport
 10. Miljööväärtuslikud hoonestusalad ja väärtuslikud üksikhooned
 11. Veevarustus
 12. Kanalisatsioon
 13. Sademeveekanalisatsioon
 14. Elektrivarustus
 15. Gaasivarustus
 16. Kaugküte
 17. Kehtestatud ja menetletavad detailplaneeringud
 18. Maaomand
 19. Maa sihtotstarve
 20. Metsasus (kõrghaljastuse võrakatvus)

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu vastu võetud versioon

 1. Seletuskiri
 2. Maakasutus 
 3. Rohevõrgustik 
 4. Asendiskeem
 5. Väärtused ja piirangud 
 6. Teed
 7. Kergliiklusteed
 8. Ühistransport
 9. Sotsiaalne infrastruktuur
 10. Miljööväärtuslikud hoonestusalad 
 11. Kehtestatud ja menetluses detailplaneeringud
 12. Maaomand
 13. Maa sihtotstarve
 14. Elektrivarustus 
 15. Gaasivarustus 
 16. Kaugküte 
 17. Veevarustus 
 18. Sademeveekanalisatsioon 
 19. Kanalisatsioon 

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu lisamaterjalid

 1. Nõmme linnaosa ehitusmäärus
 2. Hiiu elevaatori ala struktuurplaani põhijoonis
 3. Kehtiv Tallinna üldplaneering Nõmme linnaosas

 

Täiendavat informatsiooni Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse linnaplaneerija Olari Kärmase käest.

 

 

Viimati muudetud: 16.04.2021