Teabe- ja välireklaamkandjad

Teabe- ja välireklaamkandjate linnaruumi paigutamise ja kujundamise põhimõtete väljatöötamine ning esitatud lahenduste kooskõlastamine.

 

Täiendav info:

- Linnakujunduse peaspetsialist Tairi Tamme-Amjärv

 

 

 

Teabe- ja välireklaamkandjate planeerimise, projekteerimise ja püstitamise kooskõlastamine: 

Teabe ja välireklaami eksponeerimiseks Tallinna linna haldusterritooriumil tuleb esmalt pöörduda selle linnaosavalitsuse poole, kelle territooriumil soovitakse teavet või reklaami eksponeerida. (Tallinna linna heakorra eeskiri § 10 p 3)

Linnaosa Valitsus kaasab taotluse menetlusse teabe- või reklaamkandja asukohast lähtuvalt  asjasse puutuvad Ametid, sh trasside valdajad. (Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus number 45 Tallinna linna heakorra eeskiri § 10, § 11, § 17, Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 määrus 33 Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord § 5, Riigikogu 11.02.2015 Ehitusseadustik 8 p Ehitise kaitsevöönd).

Taotluse materjalid peavad sisaldama:
1) Seletuskiri  (kasutatavad materjalid, disain, värvitoonid, valgustus-, kinnitus- ja toestuslahendus ning planeeritav eksponeerimiseaeg);
2) Asukoha plaan (teenused);
3) Foto(d) planeeritavast asukohast (sh olemasoleva konstruktsiooni või reklaampinna puhul);
4) Tehniline joonis reklaamkandjast (vaated, lõiked, konstruktsiooniline lahendus, sõlmed ja muud vajalikud joonised koos mõõtudega, sh kinnituslahendus);
5) Valgustusega reklaamkandjate korral valgustust puudutav teave.

Teabekandja on ehitis, kui on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi (Ehitusseadustik § 3.)

Ehitusteatise ja ehitusprojekti kohustusega on teabe- ja reklaamkandjad (viidad, tahvlid jms), kõrgemad kui 2,5 m, suurema pindalaga kui 4 m2. (Ehitusseadustik Lisa 1).

Ehituseteatise ja ehitusprojekti kohustusega teabekandja menetleja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, menetleja kaasab asjasse puutuvad ametid, sh Linnaosa Valitsuse. Täiendav teave Tallinna linna ehitusmäärus § 491, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel Ehitusteatise esitamine.

 

Teabe- ja välireklaamkandjate kavandamine:

Nüüdisaegse euroopaliku Tallinna elukeskkonna kvaliteedi parandamise üks olulisi prioriteete on visuaalse müra vähendamine avalikus linnaruumis.

Selle tagamiseks tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  1. Reklaam- ja teabekandja kinnituslahendus, konstruktsioon ei tohi lisada avalikku linnaruumi asjatut infomüra.
  2. Kohatähiste, mis ei sisalda reklaami, paigaldamisel kasutada koondtähist.
  3. Reklaam- ja teabekandjate kavandamisel tuleb arvestada ümbritsevas lähemas visuaalselt tervikuna tajutavas linnaruumis paiknevate olemasolevate õigusjärgselt paigaldatud reklaam- ja teabekandjate formaatidega. 

 

Infomüra vältiv kinnituslahendus on varjestatud kinnituslahendus, süvistatud pinda.

Näiteks:

1) Hoone välispinnal reklaamkandja kinnitamisel vältida nn relsslahendust.

2) Ehitise pinnal (tänav, haljak jms) süvistada pinnasesse. Kaevetöid reguleerib Ehitusseadustik § 77, § 78. Vundamendi rajamise vajadus sõltub reklaamkandja suurusest, asukohast ning vajab kaeveluba.

Erijuhul (süvistamise võimaluse puudumisel või lühiajaliselt eksponeeritava, kuni 3 kuud) võib kasutada reklaam- ja teabekandja pinnapealse kinnitus- ja toestuslahendusena avalikku linnaruumi väärtustavaid lahendusi.

Näiteks: toestuslahendusena betoonist poolkerad, konstruktsiooni  kujunduslahendusena mõjuv varjestatud toestuslahendus, piirkonna linnaruumi arhitektuurse lahendusega sobiv ja linnaruumi lisaväärtust loov iseseisev konstruktsioon jms.


Teabe- ja reklaamkandjate kavandamisel Tallinna linna haldusalas juhindutakse järgmistest õigusaktidest:

- Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2002 määrus nr 137 Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtete kehtestamine;

- Tallinna Linnavalitsuse 21. detsemberi 2011 määrus nr 130 Tallinna linna ehitiste informatsioonitahvlite kujunduspõhimõtted;

- kehtivad üld- ja teemaplaneeringud;

jt selleteemalistest ajakohastest dokumentidest.


Piirkondlikud juhised:

- Tallinna vanalinnas teabe- ja  reklaamkandjate  paigaldamise juhised.  Muinsuskaitse alade piiridega ja kultuurimälestistega saab tutvuda maaameti kaardirakendustes. (mh tpr.tallinn.ee, kiht kitsendused, http://register.muinas.ee/public.php?menuID=open-data).

- Miljööväärtuslikel hoonestusaladel lähtuda teemaplaneeringust Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine (seletuskiri 4.8) Miljööväärtuslike hoonestusalade piiridega saab tutvuda  tpr.tallinn.ee, kiht miljööväärtuslik ala)

Linnaosade üldplaneeringud

- Teemaal reguleerib Ehitusseadustik § 71, §72. Liiklusseadus § 2 lg 311, § 53. Kooskõlastav amet Tallinna Transpordiamet.

 

Õigusaktid:

Ehitusseadustik

Liiklusseadus

Muinsuskaitseseadus

Reklaamiseadus

Korrakaitse seadus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Tallinna linna ehitusmäärus

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus

Üld- ja teemaplaneeringud

Tallinna linna heakorra eeskiri

Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord

Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted

Tallinna linna ehitiste informatsioonitahvlite kujunduspõhimõtted

Juhised reklaami paigaldamiseks Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale

 

Viimati muudetud: 09.02.2016