Teabe- ja välireklaamkandjad

Teabe- ja välireklaamkandjate linnaruumi paigutamise ja kujundamise põhimõtete väljatöötamine ning esitatud lahenduste kooskõlastamine.

 

Täiendav info:

- Linnakujunduse peaspetsialist Tairi Tamme-Amjärv

 

 

 

Teabe- ja välireklaamkandjate planeerimise, projekteerimise ja püstitamise kooskõlastamine: 

Reklaami või teabe paigutamiseks Tallinna linna haldusterritooriumile tuleb esitada taotlus asukoha järgsele linnaosa valitsusele Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu lühinimega TERA kaudu:

Sisene andmekogusse TERA

Linnaosa Valitsus kaasab taotluse menetlusse teabe- või reklaamkandja asukohast lähtuvalt  asjasse puutuvad Ametid, sh trasside valdajad. (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 9 Välireklaami ja teabe paigaldamise kord).

Taotluse materjalid peavad sisaldama:
1) Seletuskiri  (kasutatavad materjalid, disain, värvitoonid, valgustus-, kinnitus- ja toestuslahendus ning planeeritav eksponeerimiseaeg);
2) Asukoha plaan (teenused);
3) Foto(d) planeeritavast asukohast (sh olemasoleva konstruktsiooni või reklaampinna puhul);
4) Tehniline joonis reklaamkandjast (vaated, lõiked, konstruktsiooniline lahendus, sõlmed ja muud vajalikud joonised koos mõõtudega, sh kinnituslahendus);
5) Valgustusega reklaamkandjate korral valgustust puudutav teave.

Teabekandja on ehitis, kui on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi (Ehitusseadustik § 3.)

Ehitusteatise ja ehitusprojekti kohustusega on teabe- ja reklaamkandjad (viidad, tahvlid jms), kõrgemad kui 2,5 m, suurema pindalaga kui 4 m2. (Ehitusseadustik Lisa 1).

Ehituseteatise ja ehitusprojekti kohustusega teabekandja menetleja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, menetleja kaasab asjasse puutuvad ametid, sh Linnaosa Valitsuse. Täiendav teave Tallinna linna ehitusmäärus § 491, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel Ehitusteatise esitamine.

 

Teabe- ja välireklaamkandjate kavandamine:

Nüüdisaegse euroopaliku Tallinna elukeskkonna kvaliteedi parandamise üks olulisi prioriteete on visuaalse müra vähendamine avalikus linnaruumis.

Selle tagamiseks tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  1. Reklaam- ja teabekandja kinnituslahendus, konstruktsioon ei tohi lisada avalikku linnaruumi asjatut infomüra.
  2. Kohatähiste, mis ei sisalda reklaami, paigaldamisel kasutada koondtähist.
  3. Reklaam- ja teabekandjate kavandamisel tuleb arvestada ümbritsevas lähemas visuaalselt tervikuna tajutavas linnaruumis paiknevate olemasolevate õigusjärgselt paigaldatud reklaam- ja teabekandjate formaatidega. 

 

Infomüra vältiv kinnituslahendus on varjestatud kinnituslahendus, süvistatud pinda.

Näiteks:

1) Hoone välispinnal reklaamkandja kinnitamisel vältida nn relsslahendust.

2) Ehitise pinnal (tänav, haljak jms) süvistada pinnasesse. Kaevetöid reguleerib Ehitusseadustik § 77, § 78. Vundamendi rajamise vajadus sõltub reklaamkandja suurusest, asukohast ning vajab kaeveluba.

Erijuhul (süvistamise võimaluse puudumisel või lühiajaliselt eksponeeritava, kuni 3 kuud) võib kasutada reklaam- ja teabekandja pinnapealse kinnitus- ja toestuslahendusena avalikku linnaruumi väärtustavaid lahendusi.

Näiteks: toestuslahendusena betoonist poolkerad, konstruktsiooni  kujunduslahendusena mõjuv varjestatud toestuslahendus, piirkonna linnaruumi arhitektuurse lahendusega sobiv ja linnaruumi lisaväärtust loov iseseisev konstruktsioon jms.


Teabe- ja reklaamkandjate kavandamisel Tallinna linna haldusalas juhindutakse järgmistest õigusaktidest:

- Tallinna Linnavolikogu määrus nr 9 Välireklaami ja teabe paigaldamise kord;

- Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 130 Tallinna linna ehitiste informatsioonitahvlite kujunduspõhimõtted;

- kehtivad üld- ja teemaplaneeringud;

jt selleteemalistest ajakohastest dokumentidest.


Piirkondlikud juhised:

- Tallinna vanalinnas teabe- ja  reklaamkandjate  paigaldamise juhised.  Muinsuskaitse alade piiridega ja kultuurimälestistega saab tutvuda maaameti kaardirakendustes. (mh tpr.tallinn.ee, kiht kitsendused, http://register.muinas.ee/public.php?menuID=open-data).

- Miljööväärtuslikel hoonestusaladel lähtuda teemaplaneeringust Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine (seletuskiri 4.8) Miljööväärtuslike hoonestusalade piiridega saab tutvuda  tpr.tallinn.ee, kiht miljööväärtuslik ala)

Linnaosade üldplaneeringud

- Teemaal reguleerib Ehitusseadustik § 71, §72. Liiklusseadus § 2 lg 311, § 53. Kooskõlastav amet Tallinna Transpordiamet.

 

Õigusaktid:

Ehitusseadustik

Liiklusseadus

Muinsuskaitseseadus

Reklaamiseadus

Korrakaitse seadus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Tallinna linna ehitusmäärus

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus

Välireklaami ja teabe paigaldamise kord

Üld- ja teemaplaneeringud

Tallinna linna ehitiste informatsioonitahvlite kujunduspõhimõtted

Juhised reklaami paigaldamiseks Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale

 

Viimati muudetud: 21.02.2019