Ehitusluba, ehitusteatis

Ehitusloa taotluse (ehitusteatise) vastuvõtmine, läbivaatamine ja ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks või lammutamiseks juhul kui märkused puuduvad. Teenuse eest tuleb tasuda riigilõivu.

 

 

Ehitusloa taotlused ja ehitusteatised palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

Kuna ehitusseadustikust tulenevalt võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitada dokumendid ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.

 • Millest alustada

  Ehitusloa taotlus või ehitusteatis palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

  Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregitri kodulehelt www.ehr.ee. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

  Kuna tulenevalt ehitusseadustikust võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus, miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.

  Taotluste vormid DOC formaadis leiad siit.

  Tulenevalt ehitusseadustikust on ehitusloa taotluse ja ehitusteatise menetluste puhul ameti ülesanne edastada haldusakti eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud taotluse esemega või arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada. Seega palume taotlused/teatised esitada menetlemiseks ilma asutuste/isikute kooskõlastusteta, kuid sujuvama menetluse huvides tuleb teatud juhtudel (nt. ehitusprojekti koostamisel) teha vajalike asutustega koostööd. Palume ehitusprojektide esitamisel lisada dokumentidele eraldi failina loetelu võrguvaldajatest, kelle kaasamine on ehitusprojekti menetlusse vajalik. Palume kõnealuse faili nimeks märkida „Kaasamist vajavad võrguvaldajad“. Juba olemasolevate paberkandjal originaalkooskõlastuste puhul palume originaalkooskõlastused edastada ametile (Vabaduse väljak 7 laud 23) pärast vastava taotluse (projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusteatis või kasutusloa taotlus) ehitisregistrisse esitamist.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Ehitusloa taotluse või ehitusteatise palume esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

  Erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, võib dokumendid esitada digikandjal teenindussaali lauda nr 23.

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • Ametnik:

   Diana Vällo

  • Telefon:

   6404279

  • E-post:

   diana.vallo@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Kristiine, Mustamäe, Nõmme, tuba 119

  • Ametnik:

   Rein Lätt

  • Telefon:

   6404452

  • E-post:

   rein.latt@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Kesklinn, Lasnamäe, Haabersti, Pirita, jurist, tuba 121

  • Ametnik:

   Erik Niinemaa

  • Telefon:

   6404670

  • E-post:

   erik.niinemaa@tallinnlv.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Kristiine, Mustamäe, Nõmme, Põhja-Tallinn, jurist, tuba 121

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (9:00 - 12:00)

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Aadressandmete korrastamise toetus Tükk
  Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Ehitise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine Kord 30.00 €
  Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise ehitusloa laotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §215) Kord 250.00 €
  Riigilõiv - Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine Kord 250.00 €
  Riigilõiv- avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus § 214) Kord 250.00 €
  Riigilõiv - Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 150.00 €
  Riigilõiv - Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 30.00 €
  Riigilõiv - Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 250.00 €
  Riigilõiv - mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 30.00 €
  Riigilõiv - Raudteerajatiste, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- ja puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Riigilõiv - Raudteerajatiste, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- ja puhkerajatise ning erirajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Tasuliste teenuste eest maksmine - Maksa
  Riigilõiv - kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivuseadus § 329) Kord 32.00 €
  Riigilõiv ehitise lammutamiseks, üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks (Riigilõivuseadus § 328 lg 3) Kord 32.00 €
  Riigilõiv ehitise püstitamise,rekontrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivus. §328 lg1), hinnale lisandub 0,35 € iga ehitatava m2 kohta arvutatuna ehitusprojekti suletud netopinnast Kord 130.00 €
  Riigilõiv Projektitingimuste taotluse läbivaatamine( Riigilõiv §331) Kord 25.00 €
  Riigilõiv ehitusloa läbivaatamise eest üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks (Riigilõivuseadus § 328 lg 2) Kord 64.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad