Üldised tingimused hoonete rekonstrueerimiseks

Linna peaarhitekti büroo poolt on koostatud üldised juhised miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete rekonstrueerimiseks. Lisaks tuleb lähtuda koostatavate ja kehtestatud üld- ja teemaplaneeringute miljööväärtuslike hoonestusalade tingimustest.

Täpsemate tingimuste osas palume konsulteerida miljööalade spetsialistidega.

Miljööväärtusliku hoonestusala hoonete kaitse- ja kasutamistingimused

 

Viimati muudetud: 30.11.2015