Tutvustus

Kontakt

Vabaduse väljak 7
15198 Tallinn
Telefon: 640 4375
Faks: 640 4495
E-post: tlpa@tallinnlv.ee
Ameti kodulehekülg: http://www.tallinn.ee/ehitus

Ameti juhataja Ignar Fjuk

Ameti tegevusvaldkond on Tallinna linna jätkusuutliku ja harmoonilise arengu kavandamine, arvestades olemasoleva linnakeskkonna väärtusi ning luues eeldused kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku ja looduskeskkonna pikaajaliseks, sidusaks ja kooskõlaliseks arenguks, millega tagatakse inimestele hea elukvaliteet ning turvaline ja puhas elukeskkond.

Tallina Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus

Põhiülesanded

 • linna ruumilise arengu ja planeerimise ühtse strateegia kujundamine;

 • linna arenguvajaduste väljaselgitamiseks ruumiliste, sotsioloogiliste ja muude uuringute, analüüside, mõõtmiste, küsitluste ja projektide koostamise korraldamine;

 • linna ruumilise arengu ja planeerimise strateegia elluviimiseks vajalike planeeringute ja arengukavade koostamise korraldamine ning nende rakendamine planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustegevuses;

 • üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise korraldamine;

 • miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine, säilitamise ja kaitse ning järelevalve korraldamine;

 • linna teedevõrgu, energeetika ja tehnilise taristu planeerimise korraldamine;

 • ehitusvaldkonna loamenetluste korraldamine;

 • projekteerimistingimuste ning arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste menetluse korraldamine;

 • ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtmise korraldamine;

 • topograafia, kartograafia ja geoinformaatika tööde korraldamine ja andmete väljastamine;

 • maamõõtmis- ja geodeesiatööde korraldamine;

 • geodeetilise põhivõrgu ja linna halduspiiri punktide järelevalve ning rajamis- ja hooldustööde korraldamine;

 • kohanime- ja aadressikorraldus;

 • haldus-, asustus- ja maaüksuste maakorraldustoimingute läbiviimine;

 • katastriüksuste sihtotstarbe määramine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud arhiivi pidamine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud andmekogude pidamine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud, huvirühmi kaasava koostöö korraldamine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud riiklikes ja rahvusvahelistes projektides ning Euroopa Liidu programmides osalemine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud linna õigusaktide eelnõude koostamine ja menetlemine;

 • ametile valitsemiseks antud vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine linna õigusaktidega kindlaks määratud korras;

 • Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel osalemine ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

 • Amet täidab teisi talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

TLPA struktuur alates 01.01.2019: TLPA struktuur 2019

 

 

Viimati muudetud: 24.07.2019